Inštitut za novejšo zgodovino Slovenščina English Inštitut za novejšo zgodovino

Arhiv dogodkov
05.11.2018 >> Vabljeni na predstavitev baze vojaških žrtev

Spoštovani!

Vljudno vabljeni na predstavitev baze vojaških žrtev 1. svetovne vojne na Slovenskem,
ki bo v torek, 13. novembra 2018, v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino.
V okviru projekta Zbiranje podatkov o vojaških žrtvah 1. svetovne vojne na Slovenskem, katerega koordinator je Inštitut za novejšo zgodovino, od pomladi 2015 nastaja baza vojaških žrtev 1. svetovne vojne, ki je plod dela 16 partnerskih organizacij oziroma posameznikov iz celotne Slovenije.

Bazo sestavljajo različne lokalne baze, ki so jih prispevali partnerji projekta, ter nekateri že obstoječi seznami. Dodani so tudi podatki iz virov, ki so relevantni za celotno območje današnje Slovenije. Zavedamo se, da baza še ni popolna, zato se s predstavitvijo  projekt ne zaključuje, saj se bo podatke še dopolnjevalo.

Dogodek bo zaključila predstavitev zbirateljskih kovancev, ki jih je ob obeležitvi 100. obletnice konca vojne izdala Banka Slovenije.

Inštitut za novejšo zgodovino
 
Tiskano vabilo

11.10.2018 >> Napoved

Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovinski inštitut Milka Kosa Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Slovenska matica so ob stoletnici razpada Avstro-Ogrske monarhije in oblikovanja Države Slovencev, Hrvatov in Srbov pripravili znanstveni simpozij:

Slovenski prelom 1918 : naše pripombe k prevratni dobi
Ljubljana, Slovenska matica, 24. – 25. 10. 2018
 
 
Inštitut za novejšo zgodovino, Zgodovinski inštitut Milka Kosa Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Slovenska matica so ob stoletnici razpada Avstro-Ogrske monarhije in oblikovanja Države Slovencev, Hrvatov in Srbov 29. oktobra 1918 prek katere so se Slovenci 1. decembra 1918 s Kraljevino Srbijo združili v Kraljestvo Srbov, Hrvatov in Slovencev pripravili znanstveni simpozij, na katerem bodo obeležili tedanje zgoščeno zgodovinsko dogajanje, ki je kasneje vodilo v dobrih sedemdeset let trajajočo jugoslovansko izkušnjo slovenskega naroda. V tedanjem, sicer kratkem zgodovinskem času, so si vladali sami, kaj in kako so to dosegli pa bo razjasnil simpozij Slovenski prelom 1918 : naše pripombe k prevratni dobi, ki bo potekal 24. in 25. oktobra 2018 v prostorih Slovenske matice v Ljubljani. Na njem bodo raziskovalci slovenske politične, družbene, kulturne, gospodarske in vojaške zgodovine osvetlili različne vidike tedanjega prevratnega časa, ki je po koncu prve svetovne vojne temeljito spremenil obstoječo sliko sveta. Nov zgodovinski položaj ter njegove posledice, ki so leta 1918 nastopile v slovenskem zgodovinskem razvoju, so zgodovinarji že večkrat obravnavali, ob tej priložnosti pa bo z novimi spoznanji in širšo vsebinsko in problemsko zasnovo  na novo preudarjen.
 
Častni pokrovitelj simpozija je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.


12.06.2018 >> Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca (m/ž) za leto 2018

Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca (m/ž) za leto 2018

 
Na podlagi 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/16 in 79/17) ter Obvestila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o potrditvi izbranih kandidatov za mentorje mladim raziskovalcem v letu 2018, št. 6316-3/2018-328, z dne 5. 6. 2018, razpisuje Inštitut za novejšo zgodovino

 
prosto delovno mesto mladega raziskovalca (m/ž)

pri izbranem mentorju za leto 2018 na raziskovalnem področju:  6.01 ZGODOVINOPISJE – eno prosto mesto pri mentorju:

dr. Juretu Gašpariču.
 
Besedilo javnega razpisa  in prijavni obrazci.


Prijave na razpis:

Kandidati lahko oddajo prijave s prilogami samo v tiskani obliki.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev najpozneje do petka, 3. 8. 2018,

s priporočeno pošto
na naslov Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom

»NE ODPIRAJ – Prijava na JR za MR 2018«

Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).

Za pravočasno prispele prijave na javni razpis se štejejo pošiljke, ki dospejo na poštni naslov Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, do vključno 3. 8. 2018.

Nepravočasne in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

Izbor kandidata za mladega raziskovalca bo opravil inštitut v soglasju z izbranim mentorjem. Prijavljene kandidate bomo o izidu izbora mladega raziskovalca obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
 

Ljubljana, 11. 6. 2018

 
                                                                                                                                         Direktor
                                                                                                                                dr. Damijan Guštin

31.05.2018 >> Znanstveni simpozij: Materialna kultura potrošniške družbe na Slovenskem

Inštitut za novejšo zgodovino Vas vabi  znanstveni simpozij: Materialna kultura potrošniške družbe na Slovenskem, ki bo 12. in 13. junija 2018.

Program: 

Torek, 12. junij 2018
9.00-9.30 Kava za udeležence simpozija
9.30-9.45 Uvodna nagovora Damijan Guštin, direktor Inštituta za novejšo zgodovino
               Žarko Lazarević, vodja Programske skupine Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 19. in 20. stoletju

9.45-10.30 Uvodno predavanje Andrej Studen: Razstave 19. stoletja kot medij industrijske in potrošniške družbe

10.30-11.30 Kornelija Ajlec: »Pomagati ljudem, da si pomagajo sami«: pomoč Unrre kot faktor v zagonu »potrošništva« v povojnem obdobju,
1945-1947

Jurij Hadalin: Jugoslovanska malica

Razprava

11.30-12.00 Odmor 

12.00-13.45 Jože Hudales: Kako je Gorenje v dobrem desetletju (1959-1972) spremenilo (jugo) slovenske domove

Marta Rendla: Hitro, gospodarno, po meri: opremljanje in opremljenost stanovanj v socializmu

Jerneja Ferlež: Avtomobil, televizor, pralni stroj: premiki prostorov vsakdanjika

Daša Ličen: Proti Hygge

Razprava 


SREDA, 13. junij 2018

9.30-10.00 Kava za udeležence simpozija

10.00 – 11.15 Aleksander Žižek, Boris Golec: »…de no beden sin jn hzhi nezh ne dobi…«: materialno v oporokah v slovenskem jeziku iz fondov krajevnih sodišč Zgodovinskega arhiva Celje

Zmago Šmitek: Lahkoverni kmet in hudičevo zdravilo: Animizem kot način promocije blagovnih znamk

Marija Počivavšek: Razkošje izbire: prodajni katalogi Stermecki

Razprava

11.15-11.45 Odmor

11.45-13.15 Veronika Zavratnik: »O, čevlji, kako vas ljubim!«

Dunja Dobaja: Učila in učni pripomočki ljubljanskih ljudskih in meščanskih šol v obdobju med obema vojnama

Ana Kladnik: Materialna kultura gasilske brizgalne

Meta Remec: »Vsak kmet svoj traktor«: traktor kot statusni simbol na Slovenskem v času socializma

Razprava 

Tiskano vabilo

17.05.2018 >> znanstveni simpozij

Inštitut za novejšo zgodovino pripravlja znanstveni simpozij z naslovom :

MATERIALNA KULTURA POTROŠNIŠKE DRUŽBE NA SLOVENSKEM

Z industrijsko proizvodnjo blaga se je pospešil tempo in ritem obtoka reči. Intenzivna diskusija o estetskih vprašanjih v časopisju, številni nasveti o vsakdanjem okusu, razkazovanje vzorčnih zbirk kot tudi organizacijsko povezovanje potrošnikov, proizvajalcev in trgovcev, so poudarili obrise procesa spreminjanja v potrošniško družbo. K potrošnji seveda ne štejemo več zgolj uporabe in potrošnje blaga in storitev, kot pravi klasična definicija, temveč tudi s tem povezana socialna ravnanja, diskurze, kode, podobe in simbole, ki dajejo našemu ravnanju s stvarmi šele smisel in pomen. Javno razkazovanje blaga, tekmovalni duh postavljenih izložb, opremljanje mestnih zunanjščin z ilustrativnimi oglasi so prispevali k fascinaciji novega. Ustvarjali so nov ritem velemest in mest, saj je vidna potrošniška kultura od preloma 19. in 20. stoletja naprej predvsem urbani fenomen. Vse bolj so se množili proizvodi za hišo in njene stanovalce. Enormno so naraščale količine reči, ki si jih lahko kupil z denarjem in govorimo lahko o času eksplozije prebivalstva in blaga. Prelomno situacijo prehoda iz tradicionalnega v moderni svet je spremljal pojav t. i. »more blaga« in množičnega okusa. Popularizacija potrošnje ni bila samo akcijsko področje kulturnih elit, bila pa je v kontrastu z miljejem spodnjega meščanstva in njegovimi vsakdanjimi praktikami. Blago je proti koncu 19. stoletja z velikimi koraki stopilo na prizorišče in eno osnovnih vprašanj je lahko kulturna retorika javnega življenja reči. Tematizira se lahko razkazovanje blaga v trgovinah, veleblagovnicah, izložbah, na razstavah, na ulici, v stanovanjih. Nič manj pomembno ni tudi režiranje vsakdanjega okusa in strategij popularizacije materialne kulture. Dandanes smo priča pravi paradi blaga, ki je prispevala k predrugačenju vsakdanjega življenja. Potrošnja ima svojo dinamiko. Kupce zasipa z novostmi, napredno tehnologijo, z urejenimi izložbami in oglasi, z embalažo, modnimi zapovedmi, blagovnimi znamkami, originali in imitacijami.

 

Simpozij bo potekal 12. in 13. junija v sejni sobi na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani


11.01.2018 >> Vabilo na predavanje

Inštitut za novejšo zgodovino vljudno vabi na
 predavanje dr. Alessia Fornasina
 
Counting the deaths of war. The Italian army’s losses in the WWI

Izgube italijanske vojske med prvo svetovno vojno so v literaturi najpogosteje ocenjene na 650.000 vojakov, od tega naj bi jih 100.000 umrlo v taboriščih za vojne ujetnike v Habsburški monarhiji in Nemčiji. V predavanju bo prof. Fornasin kritično obravnaval dosedanjo metodologijo izračuna izgub italijanske vojske med prvo svetovno vojno in podal oceno izgub na spremenjenih metodoloških prijemih. Predavanje sloni na revaluaciji virov Albo d’oro in »Ruoli matricolari” (častnih seznamov in matičnih knjig) za vojaška okrožja Videm, Vicenza in Sassari. Tako pridobljeni podatki kažejo, da je ustrezneje italijanske vojaške izgube med prvo svetovno vojno postaviti na nižje vrednosti. Prof. Fornasin tako predlaga cenitev na 560.000 padlih vojakov in okoli 50.000 umrlih vojakov v taboriščih za vojne ujetnike. 

 
Predavanje bo v četrtek, 18. januarja 2018 ob 11. uri v

sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1. 

 
Predavanje bo v angleškem jeziku.
Dr. Alessio Fornasin je zaposlen na Ekonomskem in statističnem oddelku Univerze v Vidmu ter na Oddelku za ekonomijo, poslovne vede, matematiko in statistiko Univerze v Trstu. Svoje raziskovalno delo posveča raziskovanju demografskih vprašanj. 
 
 
Vljudno vabljeni!
Tiskano vabilo

27.11.2017 >> Vabilo na predavanje

Inštitut za novejšo zgodovino vljudno vabi na predavanje

prof. dr. Petra Jordana
 
Place-name changes as an expression of shifts in political power:

the example of East-Central Europe
V predavanju bo prof. Jordan predstavil različne družbene vidike preimenovanja krajev v času tranzicije v nekdanjih evropskih socialističnih deželah. Krajevna imena so na eni strani del nesnovne kulturne dediščine, hkrati pa so pomembna za vzpostavljanje in reprodukcijo družbenih identitet. Krajevna imena so tudi obremenjena s čustvi, različnimi, tudi nasprotujočimi,  interpretacijami in kot taka tudi politični fenomen. Krajevna imena je treba razumeti v kontekstu obstoječih družbenih razmerij moči, ki se reproducirajo v prostoru z različnimi materialnimi in nematerialnimi praksami, pri čemer je poimenovanje krajev samo ena od praks. V tem kontekstu je nekdanji komunistični del Evrope zgovoren primer. Premik politične moči po padcu komunizma je povzročil številne spremembe imen krajev, vendar v različnih obsegu in z različnimi značilnostmi. Predavatelj bo analiziral ta razvoj v primerjalnem kontekstu, pri čemer se bo osredotočil na države nekdanje Jugoslavije.

 
Predavanje bo v četrtek, 30. novembra 2017 ob 11. uri v sejni sobi
Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1.

Predavanje bo v angleškem jeziku.

Tiskano vabilo

23.11.2017 >> Vabilo na predstavitev knjig

Inštitut za novejšo zgodovino in Univerzitetna knjižnica Maribor

 
Vas vljudno vabita na predstavitev knjige
 

ODVETNIK IN OBLAST:

 
DR. IGOR ROSINA (1900-1969)

 
Pogovor bo v torek, 28. novembra 2017, ob 17. uri v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor.

Tiskano vabilo

23.11.2017 >> Vabilo na tiskovno konferenco

V A B I L O
 
 
 
Vabimo Vas na tiskovno konferenco, ki bo v ponedeljek, 27. novembra 2017, ob 11. uri v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana.
 

Predstavili bomo nove publikacije Inštituta za novejšo zgodovino iz letnika 2017:

·         Gašper Mithans: JUGOSLOVANSKI KONKORDAT : PACEM IN DISCORDIA ALI JUGOSLOVANSKI »KULTURKAMPF« (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 30)
·         Bojan Cvelfar: SRBSKA PRAVOSLAVNA CERKEV NA SLOVENSKEM MED SVETOVNIMA VOJNAMA (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 31)
·         Monika Kokalj Kočevar: MOBILIZIRANCI V NEMŠKO VOJSKO Z GORENJSKE V LETIH 1943–1945 (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 32)
·         Jure Gašparič in Katja Škrubej (ur.): ODVETNIK IN OBLAST : DR. IGOR ROSINA (1900–1969)

Knjige bodo predstavili avtorja, avtorica in uredniki monografij.

Prisrčno vabljeni!


12.10.2017 >> Vabilo na predstavitev knjige

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in

Inštitut za novejšo zgodovino
Vas vljudno vabita na predstavitev knjige Janeza Cvirna


Das "Festungsdreieck" Zur politischen Orientierung der Deutschen in der Untersteiermark (1861-1914)


Predstavitev bo v sredo, 18. oktobra 2017,


ob 17:10 v predavalnici 102 Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.Knjigo prezgodaj umrlega profesorja Janeza Cvirna, ki je nemški prevod njegovega klasičnega dela Trdnjavski trikotnik: Politična orientacija Nemcev na Spodnjem Štajerskem (1861-1914), njen nastanek in pomen bodo predstavili Andrej Studen, Martin Moll (v nemščini), Ernst Bruckmüller (v nemščini) in Rok Stergar.Vljudno vabljeni!Tiskano vabilo

07.10.2017 >> Vabilo na znanstveni simpozij ob 100 letnici oktobrske revolucije

na Inštitutu za novejšo zgodovino bo 24. oktobra 2017 potekal  znanstveni simpozij z naslovom:
MISLITI O REVOLUCIJI: 100 LET POZNEJE
 
Programski in organizacijski odbor:
Damijan Guštin, Jurij Perovšek, Jure Gašparič, Filip Čuček, Mojca Šorn
 
Program / Programme
 
REVOLUCIJA V GLOBALNI PERSPEKTIVI / REVOLUTION IN THE GLOBAL PERSPECTIVE
 
Alexander M. Semyonov, Revolution or Imperial Breakup? 1917 as a Case of Imperial Transformations
Andreas Schulz, Impacts of the Russian Revolution on Weimar Germany
Jerzy Wiatr, Reflections on the Russian Revolution
Anton Bebler, On the Global Impact of the Russian Revolution
Jure Gašparič, Changing View on Russian Revolution 1917 – Slovenia in Global Perspective
 
REVOLUTION IN THE NATIONAL PERSPECTIVE / REVOLUCIJA V NACIONALNI PERSPEKTIVI
 
Janko Prunk, Salus revoluciae ultima lex
Vida Deželak Barič, Slovensko komunistično gibanje in Oktobrska revolucija 1920–1945
Jurij Perovšek, Pogledi meščanske politike na Oktobrsko revolucijo do druge svetovne vojne
Bojan Godeša, Instrumentalizacija protikomunizma v delovanju predvojnih političnih elit
Zdenko Čepič, Jugoslovanska revolucija in Oktober
Avgust Lešnik, Ruski »oktober« v Britovškovem znanstvenem opusu

Tiskano vabilo
 
 

07.10.2017 >> Vabilo na znanstveni simpozij o lakotah na Slovenskem

na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani bo 21. in 22. novembra 2017 potekal dvodnevni znanstveni simpozij z naslovom:

Lakote in pomanjkanje: slovenski primer.


Predavatelji bodo na ravni pojavnih oblik na ozadju družbenih, ekonomskih, vojaških ali naravnih vzrokov odpirali vprašanja o prehrani, pomanjkanju in odkriti lakoti. Na študiji primerov bodo izpostavljene značilnosti pomanjkljive prehrane ali odkrite lakote, kot občih, lokalnih ali družbeno skupinskih oziroma osebnih historičnih izkušenj. Predstavljena bodo vprašanja vsakodnevnih življenjskih strategij in praks ter racionalizacije stvarnosti v razmerah  pomanjkanja ali lakote, kot tudi vsebinske analize dolgoročno spreminjajočih se vzorcev prehranjevanja v  odvisnosti od splošne ravni družbene prehrambne blaginje.

Več o simpoziju najdete na spodnji povezavi:
https://lakoteinpomanjkanje.wordpress.com/04.09.2017 >> Vabilo na tiskovno konferenco

V A B I L O
 
 Vabimo Vas na tiskovno konferenco, ki bo v petek, 8. septembra 2017, ob 10.30 uri v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana. Predstavli bomo knjigo:

Aleš Gabrič (ur.): TIGR V ZGODOVINI IN ZGODOVINOPISJU, (Zbirka Vpogledi ; 17)
 

Predstavitev sodi v sklop programa Bazovica 2017, ki je letos posvečena 90-letnici antifašističnih organizacij Borba in TIGR.
 
O knjigi bodo spregovorili urednik, avtorji in predstavnik Društva TIGR Primorske.
 
Prisrčno vabljeni!

26.06.2017 >> Javna objava prostega delovnega mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
 
 
Inštitut za novejšo zgodovino razpisuje prosto delovno mesto:

1. STROKOVNI DELAVEC (m/ž) v Znanstvenoraziskovalnem oddelku.
 
Šifra del. mesta: J016037, tarifni razred: VI
Trajanje zaposlitve: za določen čas (od 1.8.2017 do 31.12.2017).
Vrsta zaposlitve: poln delovni čas (40 ur/teden)
 
 
 1. Pogoji za zaposlitev:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
 • višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba (prejšnja) s področja zgodovinopisja (ali izjemoma sorodnih humanističnih ved s področja dela inštituta),
 • znanje enega tujega jezika na višji ravni zahtevnosti.
 
 
 1. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
 • Od kandidata / kandidatke se pričakuje usposobljenost za strokovno-raziskovalno delo v zgodovinopisju, pisna in ustna komunikativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, računalniška znanja (Word, Excel, internet, elektronska pošta), osnovno poznavanje označevalnega jezika XML, znanje nemškega jezika na nižji ravni in branje (tiskane) gotice.
 • Delo s podatkovnimi bazami: Izpisovanje iz virov, urejanje in poenotenje podatkovnih baz.
 
 
 1. Kratek opis dela in nalog:
 • snemanje in obdelava avdiovizualnega gradiva: priprava in shranjevanje digitalnih vsebin za nadaljnjo strokovno tehnično in avdiovizualno obdelavo, avdiovizualno oblikovanje optičnih vsebin in obdelava z računalniškima programoma Pinnacle studio 16 in Camtasia studio 8v za objavo na informacijsko-komunikacijski tehnološki platformi, izdelovanje predstavitvenih vsebin s programskim orodjem Camtasia Studio.
 • digitalizacija analognega gradiva: strokovni pregled valoriziranega gradiva,
 • optična preslikava ter digitalizacija analognih gradiv, obdelava gradiv z ustreznimi programskimi orodji:
 • tehnična obdelava vsebin z ustreznimi programskimi orodji v skladu z individualnimi/projektnimi/programskimi raziskovalnimi potrebami,
 • delo s podatkovno bazo:
 • pregled gradiv in predpriprava (OCR in pretvorbe) besedil za učne korpuse strojnega učenja, delo na bazi: klasificiranje publikacij glede na SICRIS in COBISS tipologije, vnašanje citatov v podatkovno relacijsko bazo,
 • zbiranje in raziskovanje podatkovnih vsebin za spletno stran (pregledovanje in izpisovanje arhivskega in drugega gradiva),
 • vsebinsko oblikovanje in urejanje vsebin za vnos v podatkovno bazo padlih v 1. svetovni vojni za objavo na strokovnih portalih,
 • delo s podatkovnimi bazami,
 • opravljanje drugih del in nalog po nalogu direktorja inštituta.
 
 
 1. Rok za prijavo:
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave prostega delovnega mesta naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov:
Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis STROKOVNI DELAVEC«,
do vključno 6.7.2017.
Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
Izbor kandidata/ke bo opravil Inštitut za novejšo zgodovino po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora strokovnega delavca obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
 
 
 1. Ostale informacije:
Vse dodatne informacije v zvezi z objavljenim prostim delovnim mestom pridobijo interesenti v tajništvu Inštituta za novejšo zgodovino, pri ga. Nataši Frank, na tel. (01) 200 31 21 ali preko elektronske pošte natasa.frank@inz.si

08.05.2017 >> Vabilo na predavanje

Inštitut za novejšo zgodovino vas vljudno vabi na predavanje

prof. dr. Gregorja Kranjca

THOUGHTS ON THE AXIS OCCUPATION OF SLOVENIA: LANGUAGE, LENS, LOCATION AND CHRONOLOGY

V predavanju se bo prof. Gregor Kranjc osredotočil na historične in poljudne interpretacije okupacije Slovenije in napetosti, ki jih je ta povzročila. Te bo ilustriral z analizo terminologije (odporništvo ali revolucija, kolaboracija ali antikomunizem, kaznovanje ali genocid, sprava); z zornim kotom opazovanja okupacije (nacionalnim, pokrajinskim, lokalnim, osebnim), geografsko lokacijo in časovno perspektivo okupacije.

Predavanje bo v torek, 9. maja 2017 ob 11. uri v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1.

Predavanje bo v angleškem jeziku.

Prof. dr. Gregor Kranjc je profesor za moderno evropsko zgodovino na Brock University v St. Catherine (Ontario) v Kanadi. Njegovo raziskovalno delo zajema proučevanje jugovzhodne Evrope in Balkana, s tematskimi osredotočenji na razmerje vojne in družbe, soodvisnost zgodovinskih travm in spomina in razvoja narodnih manjšin tega prostora. Pred tem je deloval v kanadskem Ministrstvu za pravosodje, kjer je sodeloval pri proučevanju vojnih hudodelstev med vojnami v Jugoslaviji. Najbolj nam znano Kranjčevo delo je monografija To Walk with the Devil: Slovene Collaboration and Axis Occupation, 1941-1945, (University of Toronto Press, 2012; prevod Hoja s hudičem, Ljubljana 2014), je pa tudi avtor številnih poglavij v monografijah ter znanstvenih člankov. Za novo The Cambridge History of World War II (Cambridge University Press: 2015) je napisal poglavje “Collaboration, Resistance and Liberation in the Balkans«.

Vljudno vabljeni!

Tiskano vabilo!


07.02.2017 >> Vabilo na tiskovno konferenco

Vabimo Vas na tiskovno konferenco, ki bo v torek, 14. februarja 2017, ob 11. uri v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana.
 

Predstavili bomo publikacije Inštituta za novejšo zgodovino iz leta 2016:


 • Filip Čuček: SVOJI K SVOJIM : NA POTI K DOKONČNI NACIONALNI RAZMEJITVI NA SPODNJEM ŠTAJERSKEM V 19. STOLETJU (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 29)
 • Andrej Studen (ur.): OD PRVIH OGLASOV DO INTERNETA (Zbirka Vpogledi ; 13)
 • Jurij Perovšek in Bojan Godeša (ur.): BETWEEN THE HOUSE OF HABSBURG AND TITO (Zbirka Vpogledi ; 14)
 • Žarko Lazarević in Aleš Gabrič (ur.): SLOVENCI IN BOLGARI MED ZAHODNIMI IN VZHODNIMI VPLIVI (Zbirka Vpogledi ; 15)
 • Aleksander Lorenčič in Željko Oset (ur.): REGIONALNI VIDIKI TRANZICIJE (Zbirka Vpogledi ; 16)
 • Dragica Čeč in Branko Šuštar (ur.): SOCIALNA IN KULTURNA ZGODOVINA HRANE

Knjige bodo predstavile avtorice in avtorji monografij.

Prisrčno vabljeni!


Tiskano vabilo

10.01.2017 >> Vabilo na predavanje prof. dr. Oldřicha Tůme

Tiskano vabiloInštitut za novejšo zgodovino Vas vljudno vabi na predavanje

prof. dr. Oldřicha Tůme, direktorja Inštituta za sodobno zgodovino Češke akademije znanosti v Pragi z naslovom:

Czech historiography of contemporary history

Predavanje bo v torek, 17. januarja 2017 ob 11. uri v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1.

Predavanje bo v angleškem jeziku.

Prof. dr. Oldřich Tůma je direktor Inštituta za sodobno zgodovino pri Češki akademiji znanosti, katerega delovno področje je raziskovanje češke zgodovine po letu 1939. Prof. dr. Tůma je eden izmed izstopajočih čeških zgodovinarjev povojnega obdobja in dober poznavalec zgodovinopisja sodobne zgodovine v Češki republiki. V zadnjem času raziskovalno deluje na področju študij spomina ter se osredotoča na analizo totalitarnih režimov in na način njihovega delovanja. Vodil je vrsto projektov s področja oralne zgodovine, ki so imeli za cilj rekonstrukcijo zgodovinskega spomina v času po drugi svetovni vojni na Češkoslovaškem oziroma Češkem. Poleg upravnega in raziskovalnega dela na Inštitutu je prof. dr. Tůma tudi univerzitetni profesor sodobne zgodovine in večkrat gostujoči profesor.

Vljudno vabljeni!

Direktor
Inštituta za novejšo zgodovino
dr. Damijan Guštin

Tiskano vabilo


18.11.2016 >> Vabilo na tiskovno konferenco

Vabimo Vas na tiskovno konferenco, ki bo

v sredo, 23. novembra 2016,
ob 11. uri
v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana.
 
Predstavili bomo prve tri publikacije Inštituta za novejšo zgodovino iz leta 2016:
 • Marjetka Rangus: PARLAMENTARNE PRAKSE SOCIALISTIČNE JUGOSLAVIJE : V ISKANJU RAVNOTEŽJA MED SKUPŠČINSKIM SISTEMOM IN PARLAMENTARIZMOM (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 27)
 • Meta Remec: BAKH, TOBAK IN VENERA : GREHI IN SKUŠNJAVE V DOLGEM 19. STOLETJU (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 28)
 • Jure Gašparič in Mojca Šorn (ur.): ČETRT STOLETJA REPUBLIKE SLOVENIJE – IZZIVI, DILEME, PRIČAKOVANJA
 
Knjige bodo predstavile avtorice in avtorji monografij.
 
Prisrčno vabljeni!

Tiskano vabilo


08.11.2016 >> Vabilo na simpozij

Inštitut za novejšo zgodovino in Oddelek za zgodovino, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Vas vabita na mednarodno konferenco:

Meje in administrativna dediščina,

ki bo potekala med 24. in 26. novembrom 2016 v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.

Brezplačna registracija in dodatne informacije so na voljo na spletni strani: https://bordersinz.wordpress.com/

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

07.11.2016 >> Vabilo na simpozij

Spoštovani kolegice in kolegi,

vljudno vabljeni na simpozij

Starost – izzivi historičnega raziskovanja,

ki bo potekal 8. in 9. novembra 2016 v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana,

PROGRAM SIMPOZIJA:

Torek, 8. november 2016

9 – 9.10
Otvoritev posveta:
• Damijan Guštin: Pozdrav direktorja Inštituta za novejšo zgodovino
• Žarko Lazarevič: Uvodni nagovor vodje programskega odbora
konference

9.10 – 11.15
• Dragica Čeč: Percepcije in izkušnje starosti med nižjimi družbeni sloji
v prvi polovici 19. stoletja
• Milan Ambrož: Družbena konstrukcija starosti med starejšimi in
mlajšimi v Sloveniji in na Hrvaškem
• Jana Mali: Medgeneracijska dimenzija dolgotrajne oskrbe
• Mojca Ramšak: Starost v pohorski pravljični prozi
• Katja Mihurko Poniž: “Rajši ‘stara devica’, nego nesrečna ženica”:
podobe starejših žensk v delih zgodnjih slovenskih pisateljic

Diskusija

11.15 – 11.30 Odmor

11.30 –13.30
• Alenka Kačičnik Gabrič: Preživitkarske pogodbe kot garancija za
starost
• Meta Remec: Začetki pokojninskega zavarovanja kmetov: od
prevžitka do zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
• Marija Počivavšek: V (varno) starost brez penzije
• Bojan Balkovec: Delavka in delavec se starata
• Aleksander Lorenčič: Medgeneracijska solidarnost na primeru
slovenskega pokojninskega sistema

Diskusija

14.00 Kosilo za predavatelje

Sreda, 9. november 2016
9.30 – 11.00
• Andrej Pančur: Družinske in bivanjske razmere starostnikov: analiza
popisa prebivalstva občine Bela Cerkev 1869
• Andrej Studen: Stari, onemogli, neozdravljivo bolni. Nekaj paberkov
iz zgodovine hiralnice Vojnik (1892-1959)
• Marta Rendla: Razvoj domov za stare ljudi v času socializma v
Sloveniji

Diskusija

10.30 –11.00 Odmor

11.30 – 13.15
• Dunja Dobaja: Delovanje Društva državnih upokojencev za
Dravsko banovino v Ljubljani v letih 1936–1941
• Mojca Šorn: »Nikakor ne smemo pozabiti na naše
upokojence«. Odnos med zaposlenimi v Dekorativni in Pletenini
ter njihovimi upokojenci
• Željko Oset: Starostno upokojevanje v slovenski akademski
skupnosti: od ustanovitve Univerze v Ljubljani do ZUJF-A
• Dušana Findeisen: Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
– oranje in utrjevanje poti k družbeno zaznani in prepoznani dejavni
starosti

Diskusija

PDF vabila

Več na povezavi:
https://starostsimpozij.wordpress.com/program/.


01.11.2016 >> Vabilo na simpozij

Vljudno vabljeni na znanstveni posvet:

Odvetnik in oblast - dr. Igor Rosina (1900-1969),

ki bo potekal 10. novembra 2016 v Modri predavalnici Pravne fakultete
Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana.

Posvet organizirata Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Odvetniško zbornico Slovenije.

Program posveta:

9.00-9.20 Otvoritev posveta
Nagovor dekana Pravne fakultete Univerze v Ljubljani:Miha Juhart
Nagovor direktorja Inštituta za novejšo zgodovino:Damijan Guštin

Uvodni pozdrav vodje programskega odbora posveta:Jure Gašparič

9.20 –10.50 Filip Čuček: Oris življenja, dela in obdobja Frana Rosine, očeta Igorja Rosine
Jurij Perovšek: Socialnogospodarski, idejni in narodnopolitični nazori Igorja Rosine v dvajsetih letih
Jure Gašparič: Igor Rosina v tridesetih letih
Anka Vidovič Miklavčič:Igor Rosina –ideolog in aktivist kmetskega mladinskega gibanja v liberalnem taboru

Diskusija10.50 –11.10

Odmor11.10 –13.30

Bojan Godeša: Igor Rosina in vprašanje politične legalitete v času okupacije 1941-1945
Damijan Guštin:Igor Rosina, sodelavec Komisije za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev
Katja Škrubej: Igor Rosina, tovariši odvetniki in odvetniška zbornica med oblastjo in avtonomijo 1944-1957: prelomi in kontinuitete
Aleš Gabrič: Igor Rosina v očeh povojne oblasti
Peter Vodopivec: O odnosu Igorja Rosine do povojne politične stvarnosti
Stanislav Fortuna: Osebnost in izročilo
Diskusija

Programski in organizacijski odbor:
Filip Čuček
Jure Gašparič
Katja Škrubej

Vabilo in program

20.10.2016 >> Javna objava prostega delovnega mesta

Inštitut za novejšo zgodovino razpisuje prosto delovno mesto samostojni strokovni sodelavec VI(m/ž) za določen čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu.
 
Prijave na razpis:
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave prostega delovnega mesta naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VI«, do vključno 27. 10. 2016.
Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
Izbor kandidata/ke bo opravil Inštitut za novejšo zgodovino po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora raziskovalca obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
 
 
Ljubljana, 20. 10. 2016
 
                                                                                                                                                             Direktor
                                                                                                                                                 doc. dr. Damijan Guštin

Razpisna dokumentacija

13.10.2016 >> Javna objava prostega delovnega mesta

Javna objava prostega delovnega mesta
 
Inštitut za novejšo zgodovino razpisuje prosto delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC (m/ž) v Znanstvenoraziskovalnem oddelku.
 
Prijave na razpis:
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave prostega delovnega mesta naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis STROKOVNI SODELAVEC«, do vključno 20. 10. 2016.
Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
Izbor kandidata/ke bo opravil Inštitut za novejšo zgodovino po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora raziskovalca obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
 
 
Ljubljana, 17. 10. 2016
 
                                                                                                                                                             Direktor
                                                                                                                                                   doc. dr. Damijan Guštin

Razpisna dokumentacija:

14.06.2016 >> Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca (m/ž) za leto 2016

Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca (m/ž) za leto 2016
 
Na podlagi 102. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 04/11 z vsemi nadaljnjimi) ter Obvestila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o Sklepu o izboru mentorjev za leto 2016, št. 6316-2/2016-368, z dne 10. 6. 2016, razpisuje Inštitut za novejšo zgodovino

prosto delovno mesto mladega raziskovalca (m/ž)

pri izbranem mentorju za leto 2016 na raziskovalnem področju:

6.01 ZGODOVINOPISJE (gospodarska zgodovina) – eno prosto mesto pri mentorju: red. prof. dr. Žarko Lazarević.
 
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.
 

Prijave na razpis:
Kandidati naj pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev najpozneje do petka, 1. 7. 2016, s priporočeno pošto na naslov Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca«.
Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).

Nepravočasne in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
 
Izbor kandidata za mladega raziskovalca bo opravil inštitut v soglasju z izbranim mentorjem. Prijavljene kandidate bomo o izidu izbora mladega raziskovalca obvestili  v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
 
 
Ljubljana, 14. 6. 2016
 
                                                                                                                                                             Direktor
                                                                                                                                                    dr. Damijan Guštin

03.06.2016 >> Vabilo na predavanje

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in

Inštitut za novejšo zgodovino

Vas vljudno vabita na predavanje

dr. Tomasza Kamuselle (University of St Andrews)

z naslovom:

The Forgotten 1989 Ethnic Cleansing of Bulgaria’s Turks: A Yugoslav Connection?


Predavanje bo 6. junija 2016 v predavalnici 102  na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

03.06.2016 >> Četrt stoletja Republike Slovenije – izzivi, dileme, pričakovanja

Spoštovani kolegice in kolegi, 

vljudno Vas vabimo na znanstveni posvet: 

Četrt stoletja Republike Slovenije - izzivi, dileme, pričakovanja,

ki bo na Inštitutu za novejšo zgodovino potekal 15. in 16. junija 2016

Program posveta:

Sreda, 15. junij 2016

9.00 – 9.30 Otvoritev posveta:
Nagovor direktorja Inštituta za novejšo zgodovino:

Damijan Guštin
Uvodni pozdrav vodje programskega odbora posveta:

Jure Gašparič
9.30 – 11.00 Janez Šumrada:
Zunanja politika - mednarodno priznanje, OZN, EU, NATO
in OECD

Janez Štebe:
Legitimnost mednarodnega pridruževanja države Slovenije:
primer izkoriščanja Arhiva družboslovnih podatkov

Jure Gašparič:
Pisati politično zgodovino RS

Simona Kustec Lipicer:
Vrednotenje strankarske in parlamentarne demokracije
današnjega časa: pogled naprej skozi pretekle izkušnje

Diskusija

11.00 – 11.30 Odmor

11.30 – 13.00 Zdenko Čepič:
Pred tem - nastajanje slovenske državnosti pred
samostojno državo

Aleksander Lorenčič:
Proučevanje gospodarske tranzicije - izzivi, zagate in
rezultati

Damijan Guštin:
Varnost in obramba Republike Slovenije - dileme in
rešitve

Tomaž Pavlin:
»Športna zgodba, stkana iz dejavnosti tisočev«
(Osamosvojitev in šport, tranzicija in dileme)

Diskusija


Četrtek, 16. junij 2016

9.30 – 10.45 Vesna Gotovina:
Arhivsko gradivo državnih organov o procesih
osamosvajanja Slovenije

Kaja Širok:
Predmet in spomin: Pogled na muzejske zbiralne politike
in pridobivanje historičnega gradiva zadnjega četrtletja

Andrej Pančur in Mojca Šorn:
Digitalni pristop k parlamentarni zgodovini: uporaba
gradiva Državnega zbora v digitalni humanistiki

Diskusija

10.45 – 11.15 Odmor

11.15 – 13.00 Bojan Godeša:
Namesto sprave kulturni boj – Mesto druge svetovne
vojne v slovenski družbi po osamosvojitvi

Jurij Hadalin:
Nezaželena dediščina? Historiografski diskurz o (drugi)
Jugoslaviji

Janez Markeš:
Četrt stoletja slovenske države: se zgodovina ponavlja
kot farsa?

Jurij Perovšek:
Kaj reči?

Diskusija in zaključek posveta

18.01.2016 >> Vabilo na tiskovno konferenco


Vabimo Vas na tiskovno konferenco Inštituta za novejšo zgodovino, ki bo

v sredo, 27. januarja 2016,
ob 11. uri v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino na Kongresnem trgu 1 v Ljubljani.

Na njej vam bomo predstavili knjižne novitete Inštituta za novejšo zgodovino iz leta 2015:
 
 • Andrej Studen: NEPRILAGOJENI IN NEVARNI : PODOBA IN STATUS CIGANOV V PRETEKLOSTI
(Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 23)
 • Meta Remec: PODRGNI, OČEDI, ŽIVALI OTREBI : HIGIENA IN SNAGA V DOBI MEŠČANSTVA
(Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 24)
 • Žarko Lazarević: SPREMEMBE IN ZAMIŠLJANJA: GOSPODARSKO-ZGODOVINSKE REFLEKSIJE
(Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 25)
 • Žiga Koncilija: POLITIČNO SODSTVO: SODNI PROCESI NA SLOVENSKEM V DVEH JUGOSLAVIJAH
(Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 26)
 • Zdenko Čepič (ur.): SLOVENIJA V JUGOSLAVIJI
(Zbirka Vpogledi ; 10)

 • Žarko Lazarević in Aleksander Lorenčič (ur.): STRATEGIJE IN PRAKSE ENERGETSKE OSKRBE V SLOVENIJI
(Zbirka Vpogledi ; 11)
 • Mojca Šorn, Nina Vodopivec in Žarko Lazarević (ur.): ŽENSKO DELO: DELO ŽENSK V ZGODOVINSKI PERSPEKTIVI
(Zbirka Vpogledi ; 12)

Knjige bodo predstavile avtorice in avtorji monografij.

Prisrčno vabljeni!

T I S K A N O    V A B I L O


16.12.2015 >> Javna objava prostega delovnega mesta

Inštitut za novejšo zgodovino razpisuje prosto delovno mesto Aasistent z doktoratom (m/ž) v Znanstvenoraziskovalnem oddelku, v programski skupini Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 19. in 20. stoletju : gospodarska in socialna zgodovina Slovenije.

Več v rubriki NOVICE/razpisi!

10.12.2015 >> Prosto delovno mesto

Javna objava prostega delovnega mesta
 
Inštitut za novejšo zgodovino razpisuje prosto delovno mesto ASISTENT Z DOKTORATOM  (m/ž) v Znanstvenoraziskovalnem oddelku, v programski skupini Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 19. in 20. stoletju : gospodarska in socialna zgodovina Slovenije.
 
Prijave na razpis:
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave prostega delovnega mesta naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis ASISTENT Z DOKTORATOM na področju gospodarske zgodovine«, do vključno 18. 12. 2015.
Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
Izbor kandidata/ke bo opravil Inštitut za novejšo zgodovino po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora raziskovalca obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
 
 
Ljubljana, 10. 12. 2015
 
                                                                                                                                              Direktor
                                                                                                                                doc. dr. Damijan Guštin
R A Z P I S


01.12.2015 >> Mednarodno sodelovanje

Direktor našega Inštituta dr. Damijan Guštin je 28. novembra 2015 v Beogradu na Institutu za noviju istoriju Srbije z njihovim direktorjem dr. Miletom Bjelajcem podpisal sporazum o sodelovanju.

25.11.2015 >> Povabilo k oddaji ponudbe

Povabilo k oddaji ponudbe za dobavo računalniške opreme.
Inštitut za novejšo zgodovino je 25. 11. 2015 na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti za »Dobavo trdih diskov za razširitev strežniških diskovnih polj ter druge računalniške opreme za INZ in Portal Slovensko zgodovinopisje«.

Naročnik Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, je na Portalu javnih naročil dne 25. 11. 2015, pod številko objave NMV7593/2015, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013, 19/2014 in 90/14; v nadaljevanju ZJN-2) za »Dobavo trdih diskov za razširitev strežniških diskovnih polj ter druge računalniške opreme za INZ in Portal Slovensko zgodovinopisje«.
 
V skladu z zapisanim vas vabimo, da predložite ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.
 
Kontaktna oseba s strani naročnika je Darja VIPAVC.

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 3. 12. 2015 do 9.00 ure.
 
Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 12. 2015 ob 11.00 uri v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana.
 
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
 
 
Zastopnik naročnika
dr. Damijan Guštin, direktor
 
 
 
Razpisna dokumentacija:
 
1. N-1: Navodila ponudnikom
2. P-1: Ovojnica
3. P-2: Prijava
4. P-3: Vzorec pogodbe
5. P-4: Predračun
6. P-5: Specifikacije
7. P-6: Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila
8. P-11: Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

11.11.2015 >> Vabilo na znanstveni posvet

Inštitut za novejšo zgodovino Vas vabi na znanstveni posvet: <Tiskano vabilo>
 
OD PRVIH OGLASOV DO INTERNETA

k zgodovini reklame in oglaševanja na Slovenskem v 19., 20. in na začetku 21. stoletja.
 
Posvet bo v Sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino na Kongresnem trgu 1, v Ljubljani, 19. november 2015.


PROGRAM:
          
9.00 Otvoritev simpozija – pozdravne besede
 
Uvodno predavanje:
 
Andrej Studen: Reklama – motor potrošniške družbe
 
10.00 – 12.40
 
Aleksander Žižek, »Oglaševanje« v času cehov
 
Nina Vodopivec, Bodi to, kar si! Podobe oglaševanja in skrita poročila
 
Mojca Ramšak, Tabuji v preventivnih kampanjah proti raku v Sloveniji
 
Diskusija (11.00-11.10)
 
Odmor (11.10-11.20)
 
Meta Remec, Debelost in vitkost v medijskem diskurzu na začetku 20. stoletja
 
Maja Gombač, Na poti v potrošniško družbo. Oglaševanje modnih izdelkov na Slovenskem v obdobju med svetovnima vojnama
 
Marija Počivavšek, Reklama in trgovina
Diskusija  (do 12. 40)
 
Kosilo za referente
14.30-17.00
 
Neja Blaj Hribar, Oglaševanje v Slovenskem narodu in Slovencu na prelomu stoletja
 
Mojca Šorn, »Francozinje se kot celota smatrajo danes mnogo lepše, kakor so bile pred nekoliko leti…«
Kozmetični oglasi v Slovencu in Jutru 1939-1945
 
Jure Gašparič, K zgodovini propagande
 
Diskusija (15.30-15.40)
 
 
Odmor (15.40-15.50)
 
 
Marko Zajc, Reklama in nacionalizem
 
Jurij Hadalin, Oglaševanje avtomobila v času socializma
 
Diskusija (do 17.00)21.10.2015 >> Spremenjeno poslovanje knjižnice

Spoštovani,

vse naše bralke in bralce pa tudi ostale uporabnike Knjižnice INZ obveščamo, da bo v novembru 2015, zaradi prenove prostorov knjižnice in skladišč, precej motena knjižnična izposoja.

Časopisje in revije bodo sicer še naprej dostopne v "Ferenčevi" čitalnici, medtem ko bodo knjige dostopne le po predhodnem naročilu in z (vsaj) enodnevnim zamikom.

Knjige, ki jim bo rok izposoje potekel v novembru, boste lahko brez zamudnine vrnili v mesecu decembru.

Prosimo Vas za razumevanje.

Igor Zemljič, vodja knjižnice INZ


12.10.2015 >> Mednarodna delavnica : Complex Parliaments in Transition: Central European Federations Facing Regime Change.

16. 10. 2015 bo na Inštitutu za novejšo zgodovino (Kongresni trg 1, Ljubljana, 2. nadstropje) v Ljubljani

potekala mednarodna delavnica z naslovom:

Complex Parliaments in Transition : Central European Federations Facing Regime Change.

Program:

9.00 – 9.15
Pozdravne besede
Jure Gašparič (organizator)
Damijan Guštin (direktor Inštituta za novejšo zgodovino)

9.15 – 10.00

Adéla Gjuričová (Institute of Contemporary History, Prague, Czech Republic)
»Coming to (Short) Life: The Czechoslovak Parliament 1989-1992«

10.00 – 10.45
Petr Roubal (Institute of Contemporary History, Prague, Czech Republic)
»Velvet Revolution in The Czechoslovak Federal Assembly«

10.45 – 11.00 Odmor za kavo

11.00 – 11.45
Tomáš Zahradníček (Institute of Contemporary History, Prague, Czech Republic)
»The federalization of a federal parliament«

11.45 – 12.30
Jure Gašparič (Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana)
»Last Socialist Parliament in Slovenia - pale "ratification body" or important political
decision maker«

12.30 – 14.00 KOSILO

14.00 – 15.00 Obisk Državnega zbora Republike Slovenije


Vabilo v priponki.

Vabljeni!26.08.2015 >> Javna objava prostega delovnega mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
 
 1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT Z DOKTORATOM  (m/ž) v Znanstvenoraziskovalnem oddelku, v programski skupini Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 19. in 20. stoletju (Gospodarska in socialna zgodovina Slovenije)
šifra del. mesta: H019001,  tarifni razred: IX
Trajanje zaposlitve: za določen čas, 18 mesecev (od 1.10.2015 do 31.3.2017)
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/teden)
Zaposlitev bo izvedena le v primeru, če bo INZ izbran na javnem razpisu "Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti" v letu 2015, ki ga je objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in pod pogojem, da bo kandidat/kandidatka do dneva prijave Inštituta za novejšo zgodovino na javni razpis vpisan/a v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
 
 1. Pogoji za zaposlitev:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
 • doktorat zgodovinskih znanosti ali izjemoma sorodnih, praviloma humanističnih ved s področja dela inštituta (prejšnji / 3. bolonjske stopnje),
 • veljavna izvolitev v naziv,
 • znanje enega tujega jezika na višji in enega na nižji ravni.
Pogoj za zasedbo delovnega mesta je tudi, da je kandidat/ka opravil zagovor doktorske disertacije v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2015 in da je do dneva prijave Inštituta za novejšo zgodovino na javni razpis (t.j. do 10.9.2015) vpisan/a v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
 
 1. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
Od kandidata/ke se pričakuje tudi inovativnost, samostojnost pri raziskovalnem delu,  komunikativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, računalniška znanja (Word, Excel, internet, elektronska pošta).
 
 1. Kratek opis dela in nalog:
 
 • samostojno znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah v raziskovalni skupini Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 19. in 20. stoletju (Gospodarska in socialna zgodovina Slovenije) v skladu s predloženim programom in načrtom programske skupine,
 • vzpostavljanje in vzdrževanje strokovnih stikov z uporabniki raziskovalnega dela,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi,
 • opravljanje drugih del in nalog po nalogu direktorja inštituta.
 
 1. Rok za prijavo:
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave prostega delovnega mesta (kandidat/ka je dolžan predložiti dokazilo o vpisu v evidenco v brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje do dneva prijave Inštituta za novejšo zgodovino na javni razpis) naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis MLADI DOKTOR ZNANOSTI«, do vključno 3. 9. 2015.
Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
Izbor kandidata/ke bo opravil Inštitut za novejšo zgodovino po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora mladega doktorja znanosti obvestili  v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
 
 1. Ostale informacije:
Vse dodatne informacije v zvezi z objavljenim prostim delovnim mestom pridobijo interesenti v tajništvu Inštituta za novejšo zgodovino, pri ga. Darji Vipavc, na tel. (01) 200 31 21 ali preko elektronske pošte darja.vipavc@inz.si


RAZPIS


18.06.2015 >> Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca (m/ž) za leto 2015

Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca (m/ž) za leto 2015
 
Na podlagi 102. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 04/11 in spremembe) ter Obvestila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o potrditvi izbranih kandidatov za mentorje mladim raziskovalcem v letu 2015, št. 6316-1/2015-409, z dne 9. 6. 2015, razpisuje Inštitut za novejšo zgodovino
 
prosto delovno mesto mladega raziskovalca (m/ž) pri izbranem mentorju: izr. prof. dr. Alešu Gabriču na raziskovalnem področju: ZGODOVINOPISJE.
 
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija.
 
Prijave na razpis:
Kandidati naj pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev najpozneje do petka, 3. 7. 2015, s priporočeno pošto na naslov Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca«.
Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).
Nepravočasne in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
 
Izbor kandidata za mladega raziskovalca bo opravil inštitut v soglasju z izbranim mentorjem. Prijavljene kandidate bomo o izidu izbora mladega raziskovalca obvestili  v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
 
 
Ljubljana, 18. 06. 2015

                                                                                                                                                  Direktor
                                                                                                                                    doc. dr. Damijan Guštin

05.05.2015 >> Vabilo na znanstveni posvet ob 70 letnici konca 2. svetovne vojne

Vabilo na znanstveni posvet

Program
9.30
Otvoritev
Pozdravni nagovori predstavnikov soorganizatorjev znanstvenega posveta
 
Moderator: dr. Zdenko Čepič
 
10.00  - 11.30
Bojan Godeša: »Od naroda obsojenega na smrt do genocidnega naroda«
Tomaž Teropšič: Priprave nemškega okupatorja na konec vojne in partizanski protiukrepi na Štajerskem
Milan Gorjanc: Konec vojne v Sloveniji
Diskusija
 
12.00 – 13.30
Metka Fujs: Skupaj pod rdečo zvezdo ali kako je prišla zmaga v Prekmurje
Marjan Žnidarič: Značilnosti zadnjih tednov vojne na mariborskem območju
Marjan Linasi: Osvoboditev Koroške
Diskusija
Odmor za kosilo
 
15.00 – 16.45
Vida Deželak Barič: Komunistična partija Slovenije v procesu prevzemanja oblasti 1944-1945
Damijan Guštin: Iz partizanske vojske v Jugoslovansko armado ali saga o slovenski vojski                                              
Tadeja Tominšek Čehulić: Smrt na pohodu : žrtve 2. svetovne vojne
Martin Premk: Oboroženi spopadi po 15. maju 1945
Diskusija
Zaključna beseda moderatorja
 
17.00
Voden ogled razstave Mesto pod škornjem v Muzeju novejše zgodovine Celje (Prešernova ulica 17) za udeležence simpozija. Vodi dr. Tone Kregar.

05.05.2015 >> Odprta dostopnost recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov

ZRC SAZU in INZ VAS VABITA
 
na predstavitev Odprta dostopnost recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov : določila financerjev in praktična izvedba
 
Dogodek bo potekal 11. maja 2015 od 12. do 15. ure v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino (Kongresni trg 1, Ljubljana, 2. nadstropje).
 
Program:


12.00-12.15: PETRA TRAMTE: Aktivnosti Evropske komisije in Slovenije

12.15-13.15: MOJCA KOTAR: Odprta dostopnost recenziranih publikacij

13.15-13.30: ODMOR

13.30-15.00: JANEZ ŠTEBE in ANDREJ PANČUR: Razlogi za odprti dostop do raziskovalnih podatkov: politike, načela in koristi

Predstavitev bo javna in brezplačna.


Zaradi omejenega števila mest je potrebna predhodna prijava na e-naslov: mailto:jurij.hadalin@inz.si .

Predstavitev bo prva iz niza dogodkov na temo odprtega dostopa in bo snemana ter posnetki objavljeni na portalu DARIAH-SI. Dne 20. 5. 2015 bo potekal celodnevni nadaljevalni seminar Praktični vidiki objavljanja v odprtem dostopu v organizaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Narodne in univerzitetne knjižnice, Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani in Univerzitetne knjižnice Maribor.Več na: http://www.sidih.si/?page=6.
 
VLJUDNO VABLJENI!

14.04.2015 >> Vabilo na mednarodno znanstveno konferenco

Inštitut za novejšo zgodovino in Inštitut za promocijo NOB ZZBU NOV Slovenije 

vas v četrtek 23. aprila 2015

vabita na  znanstveni posvet:
 
70 LETNICA OSVOBODITVE - PRIMORSKA 1945.

v Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina,

Cesta IV. Prekomorske 61 A, Ajdovščina.
 
 
Program posvetovanja:

9.30:
Otvoritev
Pozdravna nagovora soorganizatorjev znanstvenega posveta
Pozdravni nagovor župana občine Ajdovščina

Moderator: dr. Branko Marušič

10.00  - 11.45
Martin Premk: Vojaška osvoboditev Slovenskega Primorja

Alberto Buvoli: La liberazione della regione friulana con un particolare riguardo alle vicende del Friuli orientale (Osvoboditev Furlanije s posebnim pogledom na osvoboditev vzhodnega dela)

Nevenka Troha: Osvoboditev Trsta : vprašanja in dileme

Patrick Karlsen: Le posizioni della dirigenza del Partito Comunista italiano sulla liberazione, sul' occupazione e sull'annessione  della Venezia Giulia alla Jugoslavia (Stališča vodstva KP Italije do osvoboditve, zasedbe in priključitve Julijske krajine k Jugoslaviji)

Diskusija

12.00 – 13.45
Božo Repe: Odporniško gibanje v Jugoslaviji v zaključnem obdobju druge svetovne vojne : politične značilnosti in pomen

Bojan Godeša: Primorci in njihova pričakovanja po priključitvi k matici v luči izbire med nasprotnima taboroma na Slovenskem

Vida Deželak Barič: Komunistična partija Slovenije na Primorskem in priprave na konec vojne (1944-1945)

Zdenko Čepič: Revolucija in država

Diskusija

Odmor za osvežitev in prigrizek

14.45 – 17.00

Blaž Torkar: Zavezniki na Primorskem

Gorazd Bajc: “A potential powder magazine” – “Pure dynamite”... Anglo-Američani in partizani v Julijski krajini na predvečer hladne vojne

Jože Pirjevec: Vprašanje meja

Diskusija

Zaključna beseda moderatorja

01.04.2015 >> Vabimo vas na predavanje prof. dr. Jie-Hyun Lima

Vabimo vas na predavanje priznanega južnokorejskega zgodovinarja

prof. dr. Jie-Hyun Lima z naslovom

Victimhood Nationalism in Transnational Memory Space: National Mourning and Global Accountability
.
 
Predavanje bo

v petek, 10. aprila 2015, ob 11. uri
 

v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino

na
Kongresnem trgu 1 v Ljubljani.

09.01.2015 >> Vljudno Vas vabimo na znanstveni simpozij: Ženske v gospodarstvu

Inštitut za novejšo zgodovino in Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici  Vas

Vljudno vabita na znanstveni simpozij:
 
Ženske v gospodarstvu
 
ki bo v ponedeljek, 19. januarja 2015,
 
ob 9.00 uri v sejni sobi  Inštituta za novejšo zgodovino  (Kongresni trg 1, Ljubljana)
 
 
 
Program simpozija:
 
9.00 Simpoziju na pot
Damijan Guštin, direktor Inštituta za novejšo zgodovino

Žarko Lazarević, za organizacijski in programski odbor
 
Uvodno predavanje: Svetlana Slapšak, Volna: spolni, kultni in industrijski zgodovinsko-antropološki kontekst
10.00 – 12.40, predsedujoča Nina Vodopivec

Aleks KALC, O vidnosti in nevidnosti ženskega dela: viri in metodološka vprašanja

Andrej STUDEN, Dobra meščanska gospodinja s poudarkom na dobi bidermajerja

DISKUSIJA (10.40-10.50)

ODMOR (10.50-11.00)

Sabina ŽNIDARŠIČ, Pogoji vključevanja žensk na kapitalistični trg dela v drugi polovici 19. stoletja in v prvih desetletjih 20. stoletja na Slovenskem, ter posledice

Petra SVOLJŠAK, Ženske v gospodarstvu prve svetovne vojne

Katja MIHURKO PONIŽ, Za naše žene, ki si same skrbe za eksistenco”. Podoba zaposlene ženske v literarnih in publicističnih besedilih Zofke Kveder

Milena Mileva BLAŽIČ, Mladinski literarni sistem – umetnica (Svetlana Makarovič), obrtnica (Breda Smolnikar) in pravljičarka (Anja Štefan)
 
DISKUSIJA (12.20-12.40) 14.30-17.00, predsedujoči Žarko Lazarević

Mirjam MILHARČIČ HLADNIK, »Žensko delo in gospodarstvo v migracijskem kontekstu – zgodovinski primeri v luči sedanjosti«

Nina VODOPIVEC, O svojem delu govorim ne o sanjah:  socialno delo in zaposlovanje žensk v socializmu

Vesna Leskošek, Vpliv porodniškega dopusta na zaposlitev žensk v času socializma

DISKUSIJA (15.30-15.40)
ODMOR (15.40-15.50)

Mojca Ramšak, Vinske kraljice med častnim poslanstvom in neplačanim delom

Aleksander Lorenčič, Ženska vloga v gospodarstvu po osamosvojitvi Slovenije

Željko Oset, »V vse druge poklice se vriva novodobna ženska, povsod izpodriva moški spol«

DISKUSIJA
 
Vljudno vabljeni!

09.01.2015 >> Vabimo Vas na tiskovno konferenco, ki bo v sredo, 14. januarja 2015, ob 11. uri v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana.

Datum: 8. 1. 2015
 
 
 
 
V A B I L O
 
 
 
Vabimo Vas na tiskovno konferenco, ki bo v sredo, 14. januarja 2015, ob 11. uri v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana.
 

Predstavili bomo publikacije Inštituta za novejšo zgodovino iz leta 2014:

 • Vlasta Stavbar:  POLITIK VEKOSLAV KUKOVEC : POLITIČNO DELOVANJE DO LETA 1918 (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 21)
 
 • Alenka Kačičnik Gabrič: TO SMEMO ŽE TAKO DOLGO : KMEČKE SLUŽNOSTI IN NJIHOVA ODPRAVA (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 22)
 
 • Jure Gašparič: SLOVENSKI PARLAMENT [Elektronski vir] : POLITIČNO-ZGODOVINSKI PREGLED OD ZAČETKA PRVEGA DO KONCA ŠESTEGA MANDATA (1992-2014) (Zbirka Parlamentaria ; 1)
 
 • Nevenka Troha (ur.):  NASILJE VOJNIH IN POVOJNIH DNI (Zbirka Vpogledi ; 8)
 
 • Nina Vodopivec (ur.): MED DRŽAVO IN TRGOM : CIKLI IN PRELOMI V ZGODOVINI (Zbirka Vpogledi ; 9)
 
 

 

Knjige bodo predstavile avtorice in avtor monografij.

Prisrčno vabljeni!


24.12.2014 >> Novoletno voščilo

Lepe praznike ter srečno in uspešno novo leto 2015 Vam želimo! 

Dr. Damijan Guštin

24.12.2014 >> Tik pred novim letom, sta nas razveselili tudi novi knjigi iz zbirke RAZPOZNAVANJA.

Tik pred novim letom, sta nas razveselili tudi novi knjigi iz zbirke RAZPOZNAVANJA. Avtorici zanimivih zgodovinopisnih del sta  Dr. Vlasta Stavbar : Politik Vekoslav Kukovec : politično delovanje do leta 1918 in dr. Alenka Kačičnik Gabrič: To smemo že tako dolgo : kmečke služnosti in njihova odprava.06.11.2014 >> Vabilo na mednarodno znanstveno konferenco

Vljudno vabimo na mednarodno znanstveno konferenco:
Dimenzije prve svetovne vojne / Dimensions of the First World War

ki bo v sredo, 12. novembra 2014,ob 9.00 uri v Prešernovi dvorani ZRC SAZU (Novi trg 4)


Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

Tiskano vabilo:

Program

9:00 Nagovori / Welcome addresses

Panel 1 9:15 to 11:00
Jure Gašparič (Institute of Contemporary History Ljubljana)
The First World War and the End of the ''World of Yesterday "- the Slovenian Perspective

Gerhard Hirschfeld (University of Stuttgart)
The July Crisis in 1914 and the Beginning of the Great War - the German Perspective

Gianenrico Rusconi (University of Turin)
Rethinking 1914: Open Issues

Razprava / Discussion


Panel 2 11:15 to 13:00
Martin Moll (Karl-Franzens University Graz)
The First World War from Austrian-Hungarian Perspective: Peculiarities of the Dual Monarchy's Conduct of War, 1914-1918

Božo Repe (University of Ljubljana)
The Great Powers and the Slovenian People during World War I

Petra Svoljšak (ZRC SAZU Milko Kos Historical Institute)
Slovenes and the First World War: a Bibliographical Overview

Razprava / Discussion

Panel 3 15:00 to 16:30
Igor V. Obraztsov (Moscow State Linguistic University)
Resilience of Armed Forces Morale During the First World War (Sociological analysis of historical evidence from the Russian Army)

Anton Žabkar (University of Ljubljana)
The First World War in the Adriatic Sea
(1914 - 1918)

Vladimir Prebilič (University of Ljubljana)
Nothing Great About the Great War; Isonzo Front and Hinterland

Razprava / Discussion

Panel 4 16:45 to 18:15
Dušan Nećak (University of Ljubljana)
The Distinction in Europe After the First World War

Karel Straka (Institute of Military History Prague)
The Delegation of the French Military Mission to the Czechoslovak Republic in 1919 as the Means of the Creation of the Great French Post-War Coalition

Anton Bebler (University of Ljubljana)
The Parallels from the First to the Second World War

Razprava / Discussion


Organizatorji:
Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti / Research Centre of the Slovenian Academy of the Sciences and Arts

Društvo Slovenija - RusijaKonferenco so podprli:
Veleposlaništvo Zvezne Republike Nemčije
Veleposlaništvo Republike Italije
Veleposlaništvo Republike Avstrije
Veleposlaništvo Češke republike
Programski in organizacijski odbor
dr. Damijan Guštin, predsednik
dr. Petra Svoljšak
dr. Anton Bebler
dr. Jure Gašparič

29.10.2014 >> Raziskovanja slovenskega javnega mnenja v zgodovinopisnih perspektivah (1966-2014)

 
Raziskovanja slovenskega javnega mnenja v zgodovinopisnih perspektivah : (1966-2014)
 
V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je skupina slovenskih raziskovalcev začela izvajati ambiciozno raziskavo »Slovensko javno mnenje«, ki kontinuirano traja vse do današnjih dni. Rezultati raziskav, sprva namenjeni razumevanju aktualnega trenutka, so danes, po skoraj petdesetih letih, enkraten in unikaten vir za proučevanje preteklosti in za razumevanje odnosa do nje.

Na okrogli mizi, ki jo organiziramo Inštitut za novejšo zgodovino ter Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij pri Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, bomo spregovorili o zgodovinskih razsežnostih slovenskega raziskovanja javnega mnenja, dilemah, o uporabi rezultatov v zgodovinopisju in drugje, o odnosu do preteklosti …

Na pogovoru bodo sodelovali prof. dr. Niko Toš, prof. dr. Vlado Miheljak, prof. dr. Peter Vodopivec, dr. Janez Štebe in dr. Jure Gašparič.
 
Okrogla miza bo v torek, 4. 11. 2014, ob 11. uri, na Inštitutu za novejšo zgodovino

(Kongresni trg 1, Ljubljana, 2. nadstropje).


Vabljeni!

22.10.2014 >> Nagradi za sodelavca Inštituta za novejšo zgodovinoZnanstveni svetnik dr Jurij Perovšek je prejel nagrado Klio za svojo knjigo: Samoodločba in federacija : slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1918-1941, znanstveni sodelavec dr. Aleksander Lorenčič pa Priznanje Ervina Dolenca za najboljši zgodovinopisni prvenec z naslovom: Prelom s starim in začetek novega : tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004).

             

10.10.2014 >> Vabilo na predstavitev knjige: dr. Marko Vrhunec: Kriza in vrednote

Inštitut za novejšo zgodovino  in 
 
Inštitut za promocijo vrednot NOB Slovenije Vas 

 
 
 
V  A  B  I  T  A 
 
na predstavitev knjige
 
 
 
dr. Marko Vrhunec: Kriza in vrednote
                      
članki – pogovori - pričevanja    

 
v četrtek, 16. oktobra 2014 ob 11. uri
 
v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, Kongresni trg 1
 
Publikacijo bosta predstavila dr. Damijan Guštin in dr. Martin Premk.
Vljudno vabljeni !

08.10.2014 >> Odpoved predstvitve knjige

Spoštovani
 
zaradi zadržanosti  vojaških atašejev je predstavitev publikacije SKUPAJ  = TOGETHER, predvidena za 9.oktober 2014 začasno preložena.
 
Hvala za razumevanje

INZ

07.10.2014 >> Vabilo na predstavitev knjige: SKUPAJ: bojno tovarištvo slovenskih partizanov in zaveznikov

Inštitut za novejšo zgodovino

ZZB NOB Slovenije in Inštitut za promocijo vrednot NOB Slovenije

Vojaški muzej Slovenske vojske
 
 
                                              V  A S      V A  B  I  M  O
 
vas na  predstavitev publikacije
 
 
TOGETHER: Combat Comradeship between the Slovenian partisans and the Allies
 
SKUPAJ: bojno tovarištvo slovenskih partizanov in zaveznikov,              
     
 
 
 ki bo v četrtek, 9. oktobra 2014, ob 11. uri,
 
v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana
 
Publikacijo bodo predstavili: dr. Zdenko Čepič, dr. Martin Premk, dr. Blaž Torkar in dr. Gorazd Bajc
 
 


14.08.2014 >> Dr. Jure Gašparič je prevzel pomembno funkcijo in postal polnopravni član

Inštitut za novejšo zgodovino je od leta 2007 član mreže The European Information and Research Network on Parliamentary History, ki združuje institucije in raziskovalce zgodovine parlamentarizma (euparl.net). Vodstveni organ mreže, Board of Directors, je letos junija na svoji letni seji  na Finskem, sklenil, da bo med svoje člane povabil predstavnika iz jugovzhodne Evrope. Vabilo je prejel dr. Jure Gašparič, ki se na Inštitutu za novejšo zgodovino sistematično ukvarja s parlamentarno zgodovino. Dr. Gašparič je tako postal polnopravni član Board of Directors.

13.08.2014 >> The European Information and Research Network on Parliamentary History

Inštitut za novejšo zgodovino je član mreže The European Information and Research Network on Parliamentary History, ki združuje institucije in raziskovalce zgodovine parlamentarizma (euparl.net). Vodstveni organ mreže, Board of Directors, je na svoji letni seji junija 2014 na Finskem imenoval dr. Jureta Gašpariča, ki se sistematično ukvarja s parlamentarno zgodovino, za svojega polnopravnega člana.

05.06.2014 >> Vabilo na predstavtev rezultatov projekta: "Represija v Sloveniji med letoma 1945 in 1963"


Vabimo Vas na predstavtev rezultatov projekta: "Represija v Sloveniji med letoma 1945 in 1963"

Nevenka Troha, Zdenko Čepič in Žiga Koncilija bodo 9. junija 2014 v Trstu predstavili rezultate projekta: "Represija v Sloveniji med letoma 1945 in 1963" : strukturna analiza različnih etap povojnih pobojev in drugih oblik represije. Ob tem bodo predstavili objavo temeljnih virov in seznamov,  tematsko številko Prispevkov za novejšo zgodovino - Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju, ki je izšla v PNZ 2013, št. 1 (ur. Zdenko Čepič in Nevenka Troha), in zbornik Nasilje vojnih in povojnih dni (ur. Nevenka Troha), ki je izšel v zbirki Vpogledi 8, Ljubljana 2014).

Predstavitev prirejata ob Inštitutu za novejšo zgodovino še Društvo slovenskih izobražencev Trst in Knjižnica Dušana Černeta, odvijala pa se bo v Peterlinovi dvorani v Ul. Donizetti 3 v Trstu ta ponedeljek, 9. junija 2014 ob 20.30.

23.05.2014 >> vabi na okroglo mizo OB 80-LETNICI IZJAVE KOMUNISTIČNIH STRANK JUGOSLAVIJE, ITALIJE IN AVSTRIJE O SLOVENSKEM NARODNEM VPRAŠANJU

                        
Inštitut za novejšo zgodovino v sodelovanju
z Območnim združenjem borcev za vrednote NOB Nova Gorica
in Raziskovalno postajo ZRC SAZU Nova Gorica
 
Vas vabi na okroglo mizo
 
OB 80-LETNICI IZJAVE KOMUNISTIČNIH STRANK JUGOSLAVIJE,
ITALIJE IN AVSTRIJE O SLOVENSKEM NARODNEM VPRAŠANJU
 
v petek, 30. maja 2014 ob 17. uri v dvorcu na Vogrskem.
 
 
Sodelujejo:
dr. Jože Pirjevec (Univerza na Primorskem)
dr. Jurij Perovšek (Inštitut za novejšo zgodovino)
dr. Zdenko Čepič (Inštitut za novejšo zgodovino)
dr. Nevenka Troha (Inštitut za novejšo zgodovino)
dr. Branko Marušič (moderator)
 
Po uvodnih predstavitvah bo sledila diskusija.


12.05.2014 >> Vabilo na okroglo mizo: PREMIŠLJEVANJA 75 LET PO KONCU


Inštitut za novejšo zgodovino in Zveza zgodovinskih društev Slovenije

 

VABITA

 

v četrtek, 15. maja 2014 ob 11.00

v sejno sobo na Inštitutu za novejšo zgodovino (Kazina)

na okroglo mizo

 

PREMIŠLJEVANJA 75 LET PO KONCU

ŠPANSKE  DRŽAVLJANSKE  VOJNE

 

Peter Vodopivec (INZ): Španska državljanska vojna in zgodovinopisje

Avgust Lešnik (FF): Spopad "dveh Španij" z vidikov socialne strukture španske družbe in razrednih nasprotij v njej

Božo Repe (FF): Pomen španske državljanske vojne v slovenski in jugoslovanski družbi

Branko Šuštar (SŠM): Naši učbeniki zgodovine o španski državljanski vojni

 

Po krajših uvodnih predstavitvah bo sledila odprta diskusija, ki bo lahko tudi z vašim sodelovanje opozorila še na druge vidike obravnavane teme.


11.04.2014 >> Vabilo na tiskovno konferenco 16.4.2014

V A B I L O


Vabimo Vas na tiskovno konferenco, ki bo v sredo, 16. aprila 2014, ob 11. uri
v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana.


Predstavili bomo:


·         Nasilje vojnih in povojnih dni, urednica dr. Nevenka Troha. (Zbirka Vpogledi; 8)

·         Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju, urednika dr. Zdenko Čepič in dr. Nevenka Troha. (Prispevki za novejšo zgodovino, 2013/1)

·         Žrtve druge svetovne vojne v Zasavju; urednika dr. Vida Deželak Barič in Miran Kalšek. Soizdajatelja Zasavski muzej Trbovlje in Inštitut za novejšo zgodovino.


Knjige bodo predstavili dr. Mateja Čoh Kladnik, dr. Nevenka Troha, dr. Zdenko Čepič, dr. Vida Deželak Barič in Miran Kalšek.

Prisrčno vabljeni!


22.01.2014 >> Vabimo Vas na tiskovno konferenco, ki bo v sredo, 29. januarja 2014, ob 11. uri v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana.

V A B I L O
 
 
 
Vabimo Vas na tiskovno konferenco, ki bo v sredo, 29. januarja 2014, ob 11. uri v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana.
 

Predstavili bomo publikacije Inštituta za novejšo zgodovino iz leta 2013:

 • Peter Vodopivec: FRANCOSKI FRANCOSKI INŠTITUT V LJUBLJANI 1921-1947 / L'INSTITUT FRANÇAIS DE LJUBLJANA 1921-1947 (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 18)
 
 • Jože Prinčič: POT DO SLOVENSKE NARODNOGOSPODARSKE SUVERENOSTI 1945-1991 (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 19)
 
 • Jurij Perovšek: O DEMOKRACIJI IN JUGOSLOVANSTVU : slovenski liberalizem v kraljevini SHS/Jugoslaviji (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 20)
 
 • SCHOOL HISTORY AND TEXTBOOKS : a comparative analysis of history textbooks in Japan and Slovenia  (edited by Nobuhiro Shiba ... [et al.]). (Zbirka Vpogledi ; 7)
 

Knjige bodo predstavili avtorji monografij in sourednik zbornika.


21.11.2013 >> Vljudno Vas vabimo na znanstveni simpozij: SLOVENIJA V JUGOSLAVIJI, ki ga 28. - 29. novembra 2013 organizirata Inštitut za novejšo zgodovino in Muzej novejše zgodovine Slovenije

Vljudno Vas vabimo na znanstveni simpozij:
1SLOVENIJA V JUGOSLAVIJI, ki ga 28. - 29. novembra 2013 organizirata Inštitut za novejšo zgodovino in Muzej novejše zgodovine Slovenije

21.11.2013 >> Vabilo na znanstveni simpozij

Vljudno Vas vabimo na znanstveni simpozij:

SLOVENIJA V JUGOSLAVIJI, ki ga 28. - 29. novembra 2013 organizirata Inštitut za novejšo zgodovino in Muzej novejše zgodovine Slovenije

20.11.2013 >> Vljudno Vas vabimo na znanstveni simpozij: SLOVENIJA V JUGOSLAVIJI, ki ga 28. - 29. novembra 2013 organizirata Inštitut za novejšo zgodovino in Muzej novejše zgodovine Slovenije

Vljudno Vas vabimo na znanstveni simpozij:
SLOVENIJA V JUGOSLAVIJI, ki ga 28. - 29. novembra 2013 organizirata Inštitut za novejšo zgodovino in Muzej novejše zgodovine Slovenije, v prostorih Cekinovega gradu na Celovški 23 v Ljubljani.

05.06.2013 >> Vabilo na predavanje dr. Antonia Cetnarowicza: Hrvaški in slovenski narodni preporod v Istri

 
V A B I L O
vljudno vas vabimo na predavanje dr. Antonia Cetnarowicza, profesorja na Filozofsko-zgodovinski fakulteti Jagelonske univerze v Krakovu
Hrvaški in slovenski narodni preporod v Istri

Predavanje bo v torek, 11. junija 2013 ob 11.00 uri v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino.

Predavatelj bo predstavil pred kratkim idano knjigo o Narodnem preporodu v Istri v letih 1860-1907.

Predavanje bo v hrvaškem jeziku.

Prof dr. Antoni Cetnarowicz sodi med najboljše poljske poznavalce južnoslovanske zgodovine 19. stoletja. Sistematično raziskuje hrvaško in slovensko zgodovino časa pred prvo svetovno vojno. Leta 2006 je v hrvaškem prevodu izšla njegova knjiga o narodnem preporodu v Dalmaciji, knjiga o narodnem preporodu v Istri pa bo v hrvaškem prevodu izšla letošnje leto. Profesor Cetnarowicz je član komisije za zgodovino Srednje Evrope Poljske akademije umetnosti v Krakovu.

Vabljeni!
Direktor:
dr. Damijan Guštin

06.03.2013 >> Vabilo na predstavitev knjige FAŠISTIČNA TABORIŠČA : INTERNACIJE CIVILISTOV V FAŠISTIČNI ITALIJI (1940-1943).

Inštitut za novejšo zgodovino         Publicistično društvo ZAK   Arhiv Republike Slovenije
                                                                                                         
 
 
V A B I L O
 
 
Vabimo vas na predstavitev monografije  prof. Carla Spartaca Capogreca
 
FAŠISTIČNA TABORIŠČA : INTERNACIJE CIVILISTOV
V FAŠISTIČNI ITALIJI (1940-1943)
                                                
 
 
Predstavitev knjige in pogovor z avtorjem bo v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana, II. nadstropje, v torek, 12. marca 2013, ob 11.00 uri.
 
O knjigi bodo spregovorili dr. Nevenka Troha, mag. Metka Gombač in avtor prof. Carlo Spartaco Capogreco.
 
Monografija Carla Spartaca Capogreca I campi del duce je lani izšla v slovenskem prevodu dr. Nevenke Trohe, izdalo pa jo je  Publicistično društvo ZAK.
 
 
Vljudno vabljeni!
 
 
Direktor                                                          Predsednica                                       Direktor
Inštituta za novejšo zgodovino           Publicističnega društva ZAK             Arhiva Republike Slovenije
dr. Damijan Guštin                                    dr. Nevenka Troha                              Jože Dežman

15.01.2013 >> Nova knjiga v zbirki Vpogledi

Pravkar je izšla nova knjiga v zbirki Vpogledi: Pomisli na jutri : o zgodovini (samo)odgovornosti

19.11.2012 >> Vabilo na tiskovno konferenco in predstavitev knjižnih novitet 28. 11. 2012

V A B I L OVabimo Vas na tiskovno konferenco, ki bo v sredo, 28. novembra 2012, ob 11. uri v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana.

Predstavili bomo publikacije Inštituta za novejšo zgodovino iz leta 2012:

 • Aleksander Lorenčič: PRELOM S STARIM IN ZAČETEK NOVEGA : tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 15)

 • Jurij Perovšek: SAMOODLOČBA IN FEDERACIJA : slovenski komunisti in nacionalno vprašanje 1920-1941 (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 16)

 • MARKO NATLAČEN (1886-1942) : v zgodovinskem dogajanju (ur. Zdenko Čepič)

 • IZ HRVATSKE POVIJESTI 20. STOLJEĆA - Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja (Zbirka Vpogledi ; 4) (ur. Iskra Iveljić, Stjepan Matković, Žarko Lazarević)

 • SLOVENSKA POT IZ ENOPARTIJSKEGA V DEMOKRATIČNI SISTEM (Zbirka Vpogledi ; 5) (ur. Aleš Gabrič)


Knjige bodo predstavili avtorja monografij in uredniki zbornikov.

Prisrčno vabljeni!


28.10.2012 >> Represija med 2. svetovno vojno

Represija med 2. svetovno vojno
VABILO

24.10.2012 >> Statut INZ 2012- Kongresni trg 1, Ljubljana Tel.:01 200 31 20 | Vizitka | Pravno obvestilo