Inštitut za novejšo zgodovino Slovenščina English Inštitut za novejšo zgodovino

Katalog informacij javnega značaja1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa

Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana

Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana

Spletni naslov: http://www.inz.si

e-pošta: inz@inz.si

tel.: 01 200 31 20

fax: 01 200 31 60

Odgovorna uradna oseba

Doc. dr. Damijan Guštin, direktor

Datum prve objave kataloga

06.05.2010

Datum zadnje spremembe

06.05.2010

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

http://www.inz.si

Druge oblike kataloga

Katalog v fizični obliki je dostopen na sedežu Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.2. Splošni podatki o Inštitutu za novejšo zgodovino in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki

Kratek opis delovnega področja organa

Inštitut za novejšo zgodovino je javni raziskovalni zavod, ki opravlja javno službo na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti.

Seznam notranjih organizacijskih enot


Seznam notranjih organizacijskih enot INZ

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba

Darja Vipavc
tel.št.: 01 200 31 21
e-pošta: darja.vipavc@inz.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja Inštituta za novejšo zgodovino (prek državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi


  • Zakoni in podzakonski akti

  • Ratificirane mednarodne pogodbe

  • Programski dokumenti

Predpisi EU

Evropski register predpisov

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov


  • Državni register predpisov

  • Lokalni register predpisov

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Program dela Inštituta za novejšo zgodovino 2004-2008

2.f Javni razpisi in javna naročila

Javni razpisi in javna naročila

2.g Seznam javnih evidenc oz. zbirk podatkov

Zbirka podatkov o smrtnih žrtvah med prebivalstvom na območju R Slovenije med 2. svetovno vojno in neposredno po njej.
Po mnenju informacijskega pooblaščenca RS št. 0712-870/2007/2 z dne 11. 10. 2007 sme biti zbirka podatkov, kljub temu da vsebuje osebne podatke, dostopna javnosti.
Zbirka je dosegljiva na spletnem naslovu: www.sistory.si3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Dostop prek spleta

www.inz.si

Fizični dostopa do posameznih sklopov informacij

Na lokaciji INZ: Kongresni trg 1, Ljubljana
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS, št. 76/2005, 119/2007)4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

V pripravi


- Kongresni trg 1, Ljubljana Tel.:01 200 31 20 | Vizitka | Pravno obvestilo