Inštitut za novejšo zgodovino Slovenščina English Inštitut za novejšo zgodovino

Aktualni razpisiTrenutno ni aktualnih razpisov.Arhiv razpisov:


12.06.2018 do 04.08.2018 >> Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca (m/ž) za leto 2018

Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca (m/ž) za leto 2018
 
Na podlagi 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/16 in 79/17) ter Obvestila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o potrditvi izbranih kandidatov za mentorje mladim raziskovalcem v letu 2018, št. 6316-3/2018-328, z dne 5. 6. 2018, razpisuje Inštitut za novejšo zgodovino
 
prosto delovno mesto mladega raziskovalca (m/ž)
pri izbranem mentorju za leto 2018 na raziskovalnem področju:
6.01 ZGODOVINOPISJE – eno prosto mesto pri mentorju:
dr. Juretu Gašpariču.
 
Besedilo javnega razpisa  in prijavni obrazci.


 
Prijave na razpis:
Kandidati lahko oddajo prijave s prilogami samo v tiskani obliki.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev najpozneje do petka, 3. 8. 2018, s priporočeno pošto na naslov Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na JR za MR 2018«
Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).
Za pravočasno prispele prijave na javni razpis se štejejo pošiljke, ki dospejo na poštni naslov Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, do vključno 3. 8. 2018.
Nepravočasne in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
Izbor kandidata za mladega raziskovalca bo opravil inštitut v soglasju z izbranim mentorjem. Prijavljene kandidate bomo o izidu izbora mladega raziskovalca obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
 
Ljubljana, 11. 6. 2018
 
                                                                                                                                                             Direktor
                                                                                                                                                    dr. Damijan Guštin
 


08.12.2017 do 13.12.2017 >> Objava delovnega mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 
Inštitut za novejšo zgodovino razpisuje prosto delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VI (m/ž)

 
1.Razpisano delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC (m/ž) v enoti Uprava.
Šifra del. mesta: J016030, tarifni razred: VI
 
Trajanje zaposlitve: za določen čas, od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Vrsta zaposlitve: poln delovni čas

Pogoji za zaposlitev:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
-          višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba (prejšnja) in tej enakovredna s področja upravnih, ekonomskih ved (ali izjemoma sorodnih humanističnih ved s področja dela inštituta),
-          znanje enega tujega jezika na nižji ravni zahtevnosti.
 

2.Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
-      Od kandidata / kandidatke se pričakuje usposobljenost za opravljanje tajniških, kadrovskih in upravnih poslov (delokrog poslovnega sekretarja), poznavanje zakonodaje s področja znanosti, javne uprave in knjižničarstva, pisna in ustna komunikativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, računalniška znanja (Word, Excel, internet, elektronska pošta, VASCO).
-      Delovne izkušnje: 2 leti dela pri poslovanju na znanstvenoraziskovalnem področju
 

3.Kratek opis dela in nalog:
-         samostojno pisanje dopisov in sprejemanje strank,
-         koordinacija in priprava sestankov,
-         zbiranje in priprava gradiva za seje upravnega odbora, znanstvenega sveta in drugih komisij ter pisanje zapisnikov,
-         priprava gradiv za izvajanje sklepov upravnega odbora, znanstvenega sveta in drugih komisij,
-         vodenje dokumentarnega arhiva po zakonih in predpisih,
-         nabavo in izdajanje pisarniškega materiala,
-         koordinacija upravnih in računovodskih poslov, posebej javnega naročanja
-         organiziranje službenih potovanj zaposlenih in priprava potnih nalogov,
-         priprava listin iz naslova delovnih razmerij in vodenje kadrovske evidence,
-         kontaktiranje in vodenje evidence o delovanju računalniške vzdrževalne službe,
-         izdelava kadrovskih poročil, analiz in vzdrževanje kadrovsko informacijskega sistema,
-         vodenje evidenc o uspešnosti izobraževanja, napredovanjih in priprava gradiv za le-te,
-         priprava dopisov,
-         nadzor nad izvajanjem pogodb o čiščenju in hišniških delih,
-         opravljanje drugih del in nalog po nalogu direktorja inštituta.
 
 

4.Rok za prijavo:

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave prostega delovnega mesta naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VI«, do vključno 13. 12. 2017 ali po elektronski pošti na naslov: info@inz.si
Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov in elektronski naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).

Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

Izbor kandidata/ke bo opravil Inštitut za novejšo zgodovino po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
 
5.Ostale informacije:

Vse dodatne informacije v zvezi z objavljenim prostim delovnim mestom pridobijo interesenti v tajništvu Inštituta za novejšo zgodovino, pri g. Damijanu Guštinu, na tel. (01) 200 31 24 ali preko elektronske pošte info@inz.si.

21.08.2017 do 24.08.2017 >> Javna objava prostih delovnih mest

Inštitut za novejšo zgodovino razpisuje dve (2) prosti delovni mesti:
 
ASISTENT Z DOKTORATOM s področja ZGODOVINOPISJA (m/ž)
 
 
 1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT Z DOKTORATOM (m/ž) v Znanstvenoraziskovalni enoti. Kandidat / kandidatka bo vključen/a v raziskovalno skupino Inštituta za novejšo zgodovino.
Šifra del. mesta: H019001, tarifni razred: IX
Trajanje zaposlitve: za določen čas (od 1. 09. 2017 do 30. 09. 2017).
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (1 ura/teden)
 
 1. Pogoji za zaposlitev:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
 • doktorat zgodovinskih znanosti ali izjemoma sorodnih, praviloma humanističnih ved s področja dela inštituta (prejšnji / 3. bolonjske stopnje),
 • veljavna izvolitev v naziv asistent doktor,
 • znanje enega tujega jezika na višji in enega na nižji ravni zahtevnosti.
 
 1. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
Od kandidata / kandidatke se pričakuje usposobljenost za raziskovanje na področju novejše zgodovine, področju dela ustrezna znanstvena in strokovna bibliografija, inovativnost, samostojnost pri raziskovalnem delu, pisna in ustna komunikativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, računalniška znanja (Word, Excel, internet, elektronska pošta).
Kandidat /kandidatka mora izpolnjevati pogoje za prijavo podoktorskega projekta predpisane z Javnim razpisom za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 (Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017) in najpozneje ob nastopu delovnega razmerja predložiti prijavo za podoktorski projekt.
 
 1. Kratek opis dela in nalog:
 • samostojno raziskovalno delo in strokovno delo na področju novejše zgodovine v raziskovalni skupini Inštituta za novejšo zgodovino v skladu s programom in letnimi načrti raziskovalne skupine,
 • samostojno načrtovanje raziskovalnih nalog,
 • vzpostavljanje in vzdrževanje strokovnih stikov z uporabniki raziskovalnega dela ter domačimi in tujimi znanstvenoraziskovalnimi ustanovami,
 • objavljanje znanstvenoraziskovalnih in strokovnih del v domači in tuji strokovni literaturi,
 • sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi,
 • sodelovanje v ali vodenje strokovnih organov ter občasnih delovnih teles,
 • opravljanje drugih del in nalog po nalogu direktorja inštituta.
 
 
 1. Rok za prijavo:
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave prostega delovnega mesta naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis ASISTENT Z DOKTORATOM na področju novejše zgodovine«, do vključno 24. 08. 2017.
Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
Izbor kandidata/ke bo opravil Inštitut za novejšo zgodovino po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora raziskovalca obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
 
 1. Ostale informacije:
Vse dodatne informacije v zvezi z objavljenim prostim delovnim mestom pridobijo interesenti v tajništvu Inštituta za novejšo zgodovino, pri ga. Nataši Frank, na tel. (01) 200 31 21 ali preko elektronske pošte natasa.frank@inz.si.

Razpis:

26.06.2017 do 06.07.2017 >> Javna objava prostega delovenega mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
 
 
Inštitut za novejšo zgodovino razpisuje prosto delovno mesto:
 
STROKOVNI DELAVEC (m/ž) v Znanstvenoraziskovalnem oddelku.
 
Šifra del. mesta: J016037, tarifni razred: VI
Trajanje zaposlitve: za določen čas (od 1.8.2017 do 31.12.2017).
Vrsta zaposlitve: poln delovni čas (40 ur/teden)
 
 
 1. Pogoji za zaposlitev:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
 • višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba (prejšnja) s področja zgodovinopisja (ali izjemoma sorodnih humanističnih ved s področja dela inštituta),
 • znanje enega tujega jezika na višji ravni zahtevnosti.
 
 
 1. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
 • Od kandidata / kandidatke se pričakuje usposobljenost za strokovno-raziskovalno delo v zgodovinopisju, pisna in ustna komunikativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, računalniška znanja (Word, Excel, internet, elektronska pošta), osnovno poznavanje označevalnega jezika XML, znanje nemškega jezika na nižji ravni in branje (tiskane) gotice.
 • Delo s podatkovnimi bazami: Izpisovanje iz virov, urejanje in poenotenje podatkovnih baz.
 
 
 1. Kratek opis dela in nalog:
 • snemanje in obdelava avdiovizualnega gradiva: priprava in shranjevanje digitalnih vsebin za nadaljnjo strokovno tehnično in avdiovizualno obdelavo, avdiovizualno oblikovanje optičnih vsebin in obdelava z računalniškima programoma Pinnacle studio 16 in Camtasia studio 8v za objavo na informacijsko-komunikacijski tehnološki platformi, izdelovanje predstavitvenih vsebin s programskim orodjem Camtasia Studio.
 • digitalizacija analognega gradiva: strokovni pregled valoriziranega gradiva,
 • optična preslikava ter digitalizacija analognih gradiv, obdelava gradiv z ustreznimi programskimi orodji:
 • tehnična obdelava vsebin z ustreznimi programskimi orodji v skladu z individualnimi/projektnimi/programskimi raziskovalnimi potrebami,
 • delo s podatkovno bazo:
 • pregled gradiv in predpriprava (OCR in pretvorbe) besedil za učne korpuse strojnega učenja, delo na bazi: klasificiranje publikacij glede na SICRIS in COBISS tipologije, vnašanje citatov v podatkovno relacijsko bazo,
 • zbiranje in raziskovanje podatkovnih vsebin za spletno stran (pregledovanje in izpisovanje arhivskega in drugega gradiva),
 • vsebinsko oblikovanje in urejanje vsebin za vnos v podatkovno bazo padlih v 1. svetovni vojni za objavo na strokovnih portalih,
 • delo s podatkovnimi bazami,
 • opravljanje drugih del in nalog po nalogu direktorja inštituta.
 
 
 1. Rok za prijavo:
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave prostega delovnega mesta naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov:
Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis STROKOVNI DELAVEC«,
do vključno 6.7.2017.
Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
Izbor kandidata/ke bo opravil Inštitut za novejšo zgodovino po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora strokovnega delavca obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
 
 
 1. Ostale informacije:
Vse dodatne informacije v zvezi z objavljenim prostim delovnim mestom pridobijo interesenti v tajništvu Inštituta za novejšo zgodovino, pri ga. Nataši Frank, na tel. (01) 200 31 21 ali preko elektronske pošte natasa.frank@inz.si

Razpisni obrazec
 

22.05.2017 do 25.05.2017 >> Javna objava prostega delovnega mesta

Inštitut za novejšo zgodovino razpisuje prosto delovno mesto:

STROKOVNI SODELAVEC na področju ZGODOVINOPISJA (m/ž)

1. Razpisano delovno mesto:
STROKOVNI SODELAVEC (m/ž) v Znanstvenoraziskovalni enoti.

Šifra del. mesta: H027003, tarifni razred: VII/2

Trajanje zaposlitve: za določen čas (od 1.6.2017 do 31.1.2018).

Vrsta zaposlitve: poln delovni čas (40 ur/teden)

2. Pogoji za zaposlitev:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
- univerzitetna izobrazba in tej enakovredna s področja zgodovinopisja (ali izjemoma
sorodnih humanističnih ved s področja dela inštituta),
- znanje enega tujega jezika na višji in enega na nižji ravni zahtevnosti.

3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- Od kandidata / kandidatke se pričakuje usposobljenost za raziskovanje na področju
zgodovinopisja, inovativnost, samostojnost pri strokovno-raziskovalnem delu, pisna
in ustna komunikativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti,
računalniška znanja (Word, Excel, internet, elektronska pošta), poznavanje
računalniških jezikov s področja dela inštituta, poznavanje označevalnih jezikov XML
in HTML in smernic Text Encoding Initiative (TEI).

4. Kratek opis dela in nalog:

- zbiranje in raziskovanje podatkovnih vsebin za spletno stran (proučevanje literature,
pregledovanje in zbiranje arhivskega in drugega gradiva, sistemizacija in študij
gradiva, zbiranje raziskovalnih podatkov na terenu),
- vsebinsko oblikovanje in urejanje vsebin za vnos v podatkovne baze in objave na
strokovnih portalih,
- izdelava statističnih, kronoloških in bibliografskih pregledov,
- sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih programov,
projektov ter raziskovalnih in strokovnih nalog s področja digitalne humanistike,
- objavljanje znanstvenoraziskovalnih in strokovnih del s področja dela inštituta v
domači in tuji strokovni literaturi,
- sodelovanje na znanstvenih in strokovnih posvetovanjih doma in v tujini z referati in
razpravo,
- sodelovanje v strokovnih in drugih podobnih telesih in organih po dogovoru z
vodstvom inštituta,
- opravljanje drugih del in nalog po nalogu direktorja inštituta.

5. Rok za prijavo:
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave
prostega delovnega mesta naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno
pošto na naslov:

Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom

»NE ODPIRAJ – Prijava na razpis STROKOVNI SODELAVEC«,

do vključno 25. 5. 2017.

Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja
(kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o
izbiri).

Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

Izbor kandidata/ke bo opravil Inštitut za novejšo zgodovino po izteku roka za prijavo na
prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora
raziskovalca obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.

6. Ostale informacije:
Vse dodatne informacije v zvezi z objavljenim prostim delovnim mestom pridobijo
interesenti v tajništvu Inštituta za novejšo zgodovino,
pri ga. Nataši Frank, na tel. (01)200 31 21 ali preko elektronske pošte natasa.frank@inz.si.

Razpis

20.10.2016 do 27.10.2016 >> Javna objava prostega delovnega mesta

Inštitut za novejšo zgodovino razpisuje prosto delovno mesto samostojni strokovni sodelavec VI(m/ž) za določen čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu.
 
Prijave na razpis:
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave prostega delovnega mesta naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VI«, do vključno 27. 10. 2016.
Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
Izbor kandidata/ke bo opravil Inštitut za novejšo zgodovino po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora raziskovalca obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
 
 
Ljubljana, 20. 10. 2016
 
                                                                                                                                                             Direktor
                                                                                                                                                 doc. dr. Damijan Guštin

Razpisna dokumentacija

13.10.2016 do 19.10.2016 >> Javna objava prostega delovnega mesta

Javna objava prostega delovnega mesta
 
Inštitut za novejšo zgodovino razpisuje prosto delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC (m/ž) v Znanstvenoraziskovalnem oddelku.
 
Prijave na razpis:
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave prostega delovnega mesta naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis STROKOVNI SODELAVEC«, do vključno 20. 10. 2016.
Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
Izbor kandidata/ke bo opravil Inštitut za novejšo zgodovino po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora raziskovalca obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
 
 
Ljubljana, 17. 10. 2016
 
                                                                                                                                                             Direktor
                                                                                                                                                   doc. dr. Damijan Guštin

Razpisna dokumentacija:

14.06.2016 do 01.07.2016 >> Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca (m/ž) za leto 2016

Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca (m/ž) za leto 2016
 
Na podlagi 102. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 04/11 z vsemi nadaljnjimi) ter Obvestila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o Sklepu o izboru mentorjev za leto 2016, št. 6316-2/2016-368, z dne 10. 6. 2016, razpisuje Inštitut za novejšo zgodovino

prosto delovno mesto mladega raziskovalca (m/ž)

pri izbranem mentorju za leto 2016 na raziskovalnem področju:

6.01 ZGODOVINOPISJE (gospodarska zgodovina) – eno prosto mesto pri mentorju: red. prof. dr. Žarko Lazarević.
 
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.
 

Prijave na razpis:
Kandidati naj pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev najpozneje do petka, 1. 7. 2016, s priporočeno pošto na naslov Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca«.
Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).

Nepravočasne in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
 
Izbor kandidata za mladega raziskovalca bo opravil inštitut v soglasju z izbranim mentorjem. Prijavljene kandidate bomo o izidu izbora mladega raziskovalca obvestili  v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
 
 
Ljubljana, 14. 6. 2016
 
                                                                                                                                                             Direktor
                                                                                                                                                    dr. Damijan Guštin

15.04.2016 do 22.04.2016 >> Javna objava prostega delovnega mesta

Inštitut za novejšo zgodovino razpisuje prosto delovno mesto strokovni sodelavec (m/ž) v Znanstvenoraziskovalnem oddelku, v infrastrukturni skupini Raziskovalna infrastruktura slovenskega zgodovinopisja.
 
Prijave na razpis:
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave prostega delovnega mesta naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis STROKOVNI SODELAVEC«, do vključno 22. 4. 2016.

Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).

Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.

Izbor kandidata/ke bo opravil Inštitut za novejšo zgodovino po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora raziskovalca obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.

RAZPIS:

16.12.2015 do 23.12.2015 >> Javna objava prostega delovnega mesta

Inštitut za novejšo zgodovino razpisuje prosto delovno mesto ASISTENT Z DOKTORATOM  (m/ž) v Znanstvenoraziskovalnem oddelku, v programski skupini Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 19. in 20. stoletju : gospodarska in socialna zgodovina Slovenije.
 
Prijave na razpis:
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave prostega delovnega mesta naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis ASISTENT Z DOKTORATOM na področju socialne zgodovine«, do vključno 23. 12. 2015.
Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
Izbor kandidata/ke bo opravil Inštitut za novejšo zgodovino po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora raziskovalca obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
 
 
Ljubljana, 16. 12. 2015
 
                                                                                                                            Direktor
                                                                                                              doc. dr. Damijan Guštin
Dokumentacija:


10.12.2015 do 18.12.2015 >> Prosto delovno mesto

Javna objava prostega delovnega mesta
 
Inštitut za novejšo zgodovino razpisuje prosto delovno mesto ASISTENT Z DOKTORATOM  (m/ž) v Znanstvenoraziskovalnem oddelku, v programski skupini Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 19. in 20. stoletju : gospodarska in socialna zgodovina Slovenije.
 
Prijave na razpis:
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave prostega delovnega mesta naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis ASISTENT Z DOKTORATOM na področju gospodarske zgodovine«, do vključno 18. 12. 2015.
Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
Izbor kandidata/ke bo opravil Inštitut za novejšo zgodovino po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora raziskovalca obvestili v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
 
 
Ljubljana, 10. 12. 2015
 
                                                                                                                                             Direktor
                                                                                                                               doc. dr. Damijan Guštin


Razpis:25.11.2015 do 03.12.2015 >> Povabilo k oddaji ponudbe za dobavo računalniške opreme

Naročnik Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, je na Portalu javnih naročil dne 25. 11. 2015, pod številko objave NMV7593/2015, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013, 19/2014 in 90/14; v nadaljevanju ZJN-2) za »Dobavo trdih diskov za razširitev strežniških diskovnih polj ter druge računalniške opreme za INZ in Portal Slovensko zgodovinopisje«.
 
V skladu z zapisanim vas vabimo, da predložite ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.
 
Kontaktna oseba s strani naročnika je Darja VIPAVC.
Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 3. 12. 2015 do 9.00 ure.
 
Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 12. 2015 ob 11.00 uri v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana.
 
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja predložiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
 
 
Zastopnik naročnika
dr. Damijan Guštin, direktor
 
 
 
Razpisna dokumentacija:
 
1. N-1: Navodila ponudnikom
2. P-1: Ovojnica
3. P-2: Prijava
4. P-3: Vzorec pogodbe
5. P-4: Predračun
6. P-5: Specifikacije
7. P-6: Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila
8. P-11: Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

26.08.2015 do 03.09.2015 >> Javna objava prostega delovnega mesta

Javna objava prostega delovnega mesta
 
Inštitut za novejšo zgodovino razpisuje prosto delovno mesto ASISTENT Z DOKTORATOM  (m/ž) v Znanstvenoraziskovalnem oddelku, v programski skupini Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 19. in 20. stoletju (Gospodarska in socialna zgodovina Slovenije)
 
Zaposlitev bo izvedena le v primeru, če bo INZ izbran na javnem razpisu "Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti" v letu 2015, ki ga je objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in pod pogojem, da bo kandidat/kandidatka do dneva prijave Inštituta za novejšo zgodovino na javni razpis vpisan/a v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
 
Prijave na razpis:
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke objave prostega delovnega mesta (kandidat/ka je dolžan predložiti dokazilo o vpisu v evidenco v brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje do dneva prijave Inštituta za novejšo zgodovino na javni razpis) naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo s priporočeno pošto na naslov Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis MLADI DOKTOR ZNANOSTI«, do vključno 3. 9. 2015.
Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
Izbor kandidata/ke bo opravil Inštitut za novejšo zgodovino po izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto. Prijavljene kandidate/kandidatke bomo o izidu izbora mladega doktorja znanosti obvestili  v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
 
 
Ljubljana, 25. 08. 2015
 
                                                                                                                                                             Direktor
                                                                                                                                             doc. dr. Damijan Guštin


RAZPIS


18.06.2015 do 04.07.2015 >> Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca (m/ž) za leto 2015

Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca (m/ž) za leto 2015
 
Na podlagi 102. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 04/11 in spremembe) ter Obvestila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o potrditvi izbranih kandidatov za mentorje mladim raziskovalcem v letu 2015, št. 6316-1/2015-409, z dne 9. 6. 2015, razpisuje Inštitut za novejšo zgodovino
 
prosto delovno mesto mladega raziskovalca (m/ž) pri izbranem mentorju: izr. prof. dr. Alešu Gabriču na raziskovalnem področju: ZGODOVINOPISJE.
 
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija.
 
Prijave na razpis:
Kandidati naj pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev najpozneje do petka, 3. 7. 2015, s priporočeno pošto na naslov Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca«.
Na ovojnici mora biti navedeno ime, priimek in polni naslov pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času obveščanja o izbiri).
Nepravočasne in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
 
Izbor kandidata za mladega raziskovalca bo opravil inštitut v soglasju z izbranim mentorjem. Prijavljene kandidate bomo o izidu izbora mladega raziskovalca obvestili  v roku 8 dni po zaključenem izbirnem postopku.
 
 
Ljubljana, 18. 06. 2015

                                                                                                                                                  Direktor
                                                                                                                                    doc. dr. Damijan Guštin

27.06.2014 do 06.07.2014 >> Javni razpis za direktorja Inštituta za novejšo zgodovino

Javni razpis za direktorja Inštituta za novejšo zgodovino

Na podlagi 34. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11) in 41. člena Statuta Inštituta za novejšo zgodovino, št. 03/2012, z dne 12.3.2012 Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za
 
direktorja inštituta
 
 
1. Za direktorja Inštituta za novejšo zgodovino je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 
·        ima doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta,
·        izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih,
·        izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje,
·        izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon.
 
2. Prijava mora vsebovati:
 
 • dokazilo o izobrazbi,
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev za vodjo raziskovalnega projekta iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti,
 • opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu in opis del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri posameznem delodajalcu,
 • vizijo prednostnih nalog in razvoja inštituta v mandatnem obdobju (na okvirno dveh A4 straneh).
 
Za dokazila o izpolnjevanju pogojev za vodjo raziskovalnega projekta iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti se štejejo dokazila v skladu s Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09, 72/11).
 
Zgoraj navedena dokazila so lahko kopije.
 
Nepopolne prijave in prijave, iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
 
3. Postopek javnega razpisa bo vodila komisija upravnega odbora. Upravni odbor bo najprimernejšega kandidata za položaj imenoval s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
 
Izbranemu kandidatu bo izdan sklep, neizbranim kandidatom pa obvestilo, in sicer najkasneje v roku 30 dni od dneva objave javnega razpisa.
 
4. Direktor bo imenovan za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
 
Direktor bo delo opravljal v prostorih Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
 
5. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za razpis – direktor« na naslov: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v dnevnem časopisu in na spletni strani inštituta, pri čemer rok za prijavo začne teči naslednji dan po zadnji objavi.
 
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

27.06.2014 do 06.07.2014 >> Javni razpis za direktorja Inštituta za novejšo zgodovino

Na podlagi 34. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11) in 41. člena Statuta Inštituta za novejšo zgodovino, št. 03/2012, z dne 12.3.2012 Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za
 
direktorja inštituta
 
 
1. Za direktorja Inštituta za novejšo zgodovino je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 

-ima doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta,
-izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih,
-izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje,
-izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon.
 
2. Prijava mora vsebovati:
 

 • dokazilo o izobrazbi,
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev za vodjo raziskovalnega projekta iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti,
 • opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu in opis del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri posameznem delodajalcu,
 • vizijo prednostnih nalog in razvoja inštituta v mandatnem obdobju (na okvirno dveh A4 straneh).
 
Za dokazila o izpolnjevanju pogojev za vodjo raziskovalnega projekta iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti se štejejo dokazila v skladu s Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09, 72/11).
 
Zgoraj navedena dokazila so lahko kopije.
 
Nepopolne prijave in prijave, iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
 
3. Postopek javnega razpisa bo vodila komisija upravnega odbora. Upravni odbor bo najprimernejšega kandidata za položaj imenoval s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
 
Izbranemu kandidatu bo izdan sklep, neizbranim kandidatom pa obvestilo, in sicer najkasneje v roku 30 dni od dneva objave javnega razpisa.
 
4. Direktor bo imenovan za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
 
Direktor bo delo opravljal v prostorih Inštituta za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
 
5. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za razpis – direktor« na naslov: Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v dnevnem časopisu in na spletni strani inštituta, pri čemer rok za prijavo začne teči naslednji dan po zadnji objavi.
 
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.


24.06.2013 do 02.07.2013 >> Javni razpis za direktorja inštituta


13.07.2012 do 17.07.2012 >> Objavljamo prosto delovno mesto: Asistent

Poklic: univ. dipl. zgodovinar

Zahtevana znanja: posebna specifična znanja (dobro poznavanje gotice)

Aktivno znanje nemškega jezika

Dobro poznavanje računalniških znanj

Delovne izkušnje: 4 leta

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 3 mesecev, za krajši delovni čas 20 ur/teden
- Kongresni trg 1, Ljubljana Tel.:01 200 31 20 | Vizitka | Pravno obvestilo