Inštitut za novejšo zgodovino Slovenščina English Inštitut za novejšo zgodovino


Zaposleni na Inštitutu za novejšo zgodovino - po organizacijskih enotah v letu 2018

Seznam vseh sodelavcev od ustanovitve naprej najdete na koncu strani ali s klikom na seznam vseh sodelavk in sodelavcev Inštituta.direktor


doc. dr. Damijan Guštin


damijan.gustin@inz.si

Biografija >>>

doc. dr. Damijan Guštin (Postojna, 1955)

 • 2008 postal direktor Inštituta za novejšo zgodovino.

 • 2005 izvoljen za docenta za novejšo in sodobno slovensko zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

 • 2006 avtor monografije Za zapahi : slovensko prebivalstvo v okupatorjevih zaporih 1941-1945.

 • 2005 soavtor strokovne monografije Podobe iz življenja Slovencev v drugi svetovni vojni (z Zdenkom Čepičem in Martinom Ivaničem).

 • 2005 soavtor knjige Slovenska novejša zgodovina 1848-1992.

 • 2004 soavtor monografije Notranjski odredi (z Martinom Premkom).

 • 2000 izvoljen za docenta za predmet Vojaška zgodovina na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

 • Od 1999 predava na Katedri za obramboslovje Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

 • 1999 obranil doktorsko disertacijo Slovensko prebivalstvo v okupatorjevih zaporih 1941-1945: razmerje med kriminalnimi in političnimi jetniki na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

 • 1987 magistriral z nalogo Rast in razvoj slovenske partizanske vojske v prvi polovici leta 1942 ter krajevni in socialni izvor njenih borcev.

 • Od 1980 zaposlen na Inštitutu za novejšo zgodovino.

COBISS

|> Skrij biografijo <|

doc. dr. Damijan Guštin


Znanstveno raziskovalni oddelek


Neja Blaj Hribar

neja.blaj-hribar@inz.si

Biografija >>>

Neja Blaj Hribar (Ljubljana, 1986)

 • Strokovna sodelavka

 • zaposlena na Inštitutu od maja 2016 v okviru programa
  Raziskovalna infrastruktura slovenskega zgodovinopisja

 • leta 2013 je diplomirala iz zgodovine in
  primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti,
  Univerze v Ljubljani s temo
  Klerikalci v književnosti in publicistiki liberalcev (1890-1914)

 • središče njenega raziskovanja so politični odnosi, ideologije
  in stranke od druge polovice 19. stoletja dalje.

COBISS

|> Skrij biografijo <|

strokovna sodelavka

Neja Blaj Hribar

dr. Zdenko Čepič

zdenko.cepic@inz.si

Biografija >>>

dr. Zdenko Čepič (Ljubljana, 1952)

 • Znanstveni svetnik

 • Področje njegovega raziskovanja je politična zgodovina Slovenije in Jugoslavije obdobja
  po 2. svetovni vojni in zgodovina gospodarske politike istega obdobja

 • Na INZ zaposlen od leta 1977

 • Odgovorni urednik Prispevkov za novejšo zgodovino

 • Redno publicira in se udeležuje znanstvenih sestankov

 • Magistriral 1984 (Oblikovanje elementov socialističnega gospodarstva v obdobju graditve
  slovenske državnosti (1944-1945)

 • Doktoriral 1993 (Agrarna reforma in kolonizacija v Sloveniji 1945-1948)

COBISS

|> Skrij biografijo <|

znanstveni svetnik

dr. Zdenko Čepič

dr. Filip Čuček

filip.cucek@inz.si

Biografija >>>


dr. Filip Čuček (Maribor, 1977)


 • Znanstveni sodelavec (od leta 2008 zaposlen na INZ)

 • Osrednje področje njegovega dela je usmerjeno v raziskovanje slovenske politične zgodovine druge polovice 19. stoletja; ob tem se parcialno posveča srednjeevropski problematiki v Habsburški monarhiji. Sodeluje tudi pri projektih polpretekle zgodovine

 • Leta 2007 je doktoriral s temo Gospodarske, socialne, kulturne in politične razmere na Spodnjem Štajerskem v času Taaffejeve vlade (1879-1893), ki je izšla v knjižni obliki z naslovom Uspehi spodnještajerskih Slovencev v Taaffejevi dobi (Celje, 2008)

 • Od oktobra do decembra 2003 in od oktobra 2007 do januarja 2008 je kot štipendist ÖAD (Österreichischer Austauschdienst) dvakrat raziskovalno delal v Gradcu

 • V sodelovanju z doc. dr. Martinom Mollom iz graške univerze je pripravil monografijo Duhovniki za rešetkami (Viri, 2006)

 • V letih 2003 – 2007 je bil zaposlen kot mladi raziskovalec na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru

 • V študijskem letu 1999/2000 je študiral na Univerzi J. A. Komenskega v Bratislavi

COBISS

|> Skrij biografijo <|

znanstveni sodelavec

Doc. dr. Filip Čuček

dr. Vida Deželak Barič

vida.dezelak-baric@inz.si

Biografija >>>


dr. Vida Deželak Barič (Celje, 1954)


 • Znanstvena sodelavka

 • Raziskuje slovensko politično zgodovino prve polovice 20. stoletja s težiščem na proučevanju idejnopolitičnih konceptov in prakse marksističnega tabora. Z raziskavami posega tudi na področje ženskih študij od konca 19. stoletja dalje ter vojaško-civilnih odnosov med obema svetovnima vojnama ter drugo svetovno vojno.

 • Od 2006 na INZ vodja raziskovalnega projekta Žrtve druge svetovne vojne in neposredno po njej.

 • 1999 doktorirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 1985 magistrirala, 1978 diplomirala.

 • Od 1978 zaposlena na Inštitutu za novejšo zgodovino.

COBISS

|> Skrij biografijo <|

znanstvena sodelavka

dr. Vida Deželak Barič

dr. Dunja Dobaja


 

dunja.dobaja@inz.si

Biografija >>>


Dunja Dobaja (Ljubljana, 1971)

 • Od leta 2002 zaposlena na INZ

 • Zaposlena na projektu Žrtve druge svetovne vojne v Sloveniji in na drugih projektih, ki obravnavajo čas druge svetovne vojne in po njej

 • Objavlja prispevke s področja zdravstvene in socialne zaščite mater in otrok na območju medvojne Slovenije

 • V študijskem letu 2007/2008 se je vpisala na podiplomski študij (zdravstvena in socialna zaščita mater in otrok v obdobju 1919-1945 na območju nekdanje Dravske banovine)

COBISS

|> Skrij biografijo <|

asistentka z doktoratom

Dunja Dobaja

dr. Aleš Gabrič

ales.gabric@inz.si

Biografija >>>


dr. Aleš Gabrič (Ljubljana, 1963)


 • Zaposlen na INZ od leta 1987

 • Doktoriral je leta 1994 na Filozofski fakulteti v Ljubljani

 • Znanstveni svetnik, ki raziskuje novejšo slovensko politično kulturnopolitično in kulturno zgodovino, predvsem odnos politike do intelektualcev, razvoj šolstva, delovanje znanstvenih in umetniških ustanov, odnos države do kulture na splošno in do posameznih kulturnih ustvarjalcev itd.

 • Avtor ali soavtor več znanstvenih monografij, številnih znanstvenih, strokovnih in poljudnoznanstvenih prispevkov, soavtor več učbenikov za končne razrede osnovne šole oz. devetletke in gimnazije. Urednik ali sourednik več znanstvenih monografij in zbornikov, v letih 2001-2004 urednik Kronike - časopisa za slovensko krajevno zgodovino in od leta 2009 urednik inštitutske zbirke Razpoznavanja/Recognitiones.

 • Od študijskega leta 1996/97 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani predava zgodovino slovenske kulture.

COBISS

|> Skrij biografijo <|

znanstveni svetnik

dr. Aleš Gabrič

dr. Jure Gašparič


 

jure.gasparic@inz.si


 

Biografija >>>


 


Doc. dr. Jure Gašparič (Maribor, 1977)


 • 2001-2006 mladi raziskovalec na inštitutu

 • Od 2008 znanstveni sodelavec, raziskovalno se posveča zlasti slovenski in jugoslovanski politični zgodovini od razpada avstro-ogrske monarhije do začetka druge svetovne vojne (predvsem Slovenski ljudski stranki), ob tem pa se ukvarja tudi z vprašanji zgodovine srednjeevropskega prostora v 19. in 20. stoletju (zgodovina parlamentarizma, odnosi s Češkoslovaško, proučevanje obdobja razpada Jugoslavije).

 • Od študijskega leta 2008/2009 kot gostujoči predavatelj sodeluje pri izvajanju predmeta Srednja Evropa v 20. stoletju na Oddelku za zgodovino Pedagoške fakultete Univerze J. A. Komenskega v Bratislavi.

 • Doktoriral leta 2006 na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani s disertacijo Diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske ljudske stranke v letih 1929-1935

 • V študijskem letu 1999/2000 študiral na Univerzi Komenskega v Bratislavi.

COBISS

|> Skrij biografijo <|

višji znanstveni sodelavec

Doc. dr. Jure Gašparič

dr. Bojan Godeša


 

bojan.godesa@inz.si


 

Biografija >>>


 


dr. Bojan Godeša (Ljubljana 1962)


 • Od leta 1987 zaposlen na INZ.

 • Višji znanstveni sodelavec na INZ. V glavnem se posveča raziskovanje druge svetovne vojne in z njo povezanih problemov na Slovenskem in v širšem jugoslovanskem in evropskem okviru.

 • Docent na Univerzi v Novi Gorici, kjer na Fakulteti za humanistiko predava predmet Zgodovina svetovnih vojn v XX. stoletju.

 • Sodeluje pri podiplomskem izobraževanju na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pri izvajanju individualnih študijskih programov.

 • Doktoriral 1993 s temo Slovenski izobraženci med okupatorji, Osvobodilno fronto in protirevolucionarnim taborom.

 • Študijsko se je izpopolnjeval leta 1994 na CNRS v Parizu.

 • Član uredništva knjižne zbirke Recognitiones/Razpoznavanja.

 • Član projektne skupine za raziskovanje diplomatske zgodovine Srednje in Jugovzhodne Evrope Centra za evropsko prihodnost.

 • Član komisije za podeljevanje nagrad Klio pri Zvezi zgodovinskih društev Slovenije.

 • Bil je član mešane slovensko-avstrijske in slovensko–hrvaške zgodovinske komisije.

COBISS

|> Skrij biografijo <|

znanstveni svetnik

dr. Bojan Godeša

dr. Jurij Hadalin

jurijh@inz.si

Biografija >>>


dr. Jurij Hadalin (Šempeter pri Gorici, 1980)


 • znanstveni sodelavec

 • zaposlen na INZ od 1. 10. 2007

 • diplomiral 2005 (Univerza v Ljubljani)

 • večinoma se ukvarja z raziskovanjem slovenske in jugoslovanske politične zgodovine po letu 1945 s posebnim poudarkom na jugoslovanski zunanji politiki in mednarodnih povezavah na območju Balkana.)

 • Doktoriral leta 2010 (Univerza v Ljubljani) s temo Jugoslovanski pogled na jugoslovansko-albanske odnose 1945-1971 (leta 2011 izdal knjigo pod naslovom Boj za Albanijo: propad jugoslovanske širitve na Balkan).

COBISS

|> Skrij biografijo <|

znanstveni sodelavec

dr. Jurij Hadalin

Nataša Henig Miščič

natasa.henig@inz.si

Biografija >>>

Nataša Henig Miščič

 • Mlada raziskovalka

 • Od leta 2016 zaposlena kot mlada raziskovalka na Inštitutu za novejšo zgodovino

 • Ukvarja se z raziskovanjem gospodarskega razvoja Kranjske v drugi polovici 19. stoletja
  ter z delovanjem Kranjske hranilnice kot prvega
  in osrednjega denarnega zavoda na Slovenskem.

 • Leta 2015 zaključila magisterij na Oddelku za zgodovino na
  Filozofski fakulteti v Ljubljani s temo Vpliv propagande v tretjem rajhu.
  Filmi Leni Riefenstahl

 • Leta 2011 diplomirala na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Novem Sadu

COBISS

|> Skrij biografijo <|

mlada raziskovalka

Nataša Hönig Miščič

dr. Žarko Lazarević


zarko.lazarevic@inz.si


Biografija >>>dr. Žarko Lazarević (Ljubljana, 1961)


 • Prvenstveno se ukvarja z gospodarsko zgodovino; vsebinsko posega s svojimi raziskavami na različna področja gospodarskega razvoja Slovenije; tematika njegovega raziskovalnega dela sega od proučevanja razvoja kmetijstva, procesa industrializacije, zadružništva ter razvoja denarnih zavodov v Sloveniji; temu se pridružuje tudi raziskovanje vpliva gospodarskih procesov na družbeno strukturo in v tem okviru zlasti dolgoročno strukturno spreminjanje gospodarsko–socialne podobe Slovenije

 • Vodja raziskovalnega programa Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 19. in 20. stoletju

 • Vodja več projektov in bilateral

 • Redno publicira v znanstvenih revijah in se udeležuje simpozijev

 • Leta 1992 doktoriral s temo Kmečki dolgovi v Sloveniji 1918-1941

 • Leta 1989 magistriral s temo Zadolževanje kmetov v Sloveniji v letih 1918–1941 s posebnim ozirom na bremenske vpise v zemljiško knjigo vzorčno izbranih katastrskih občin

COBISS

|> Skrij biografijo <|

znanstveni svetnik

dr. Žarko Lazarević

Maja Lukanc


maja.lukanc@inz.si


Biografija >>>Maja Lukanc


 • Od leta 2015 zaposlena kot mlada raziskovalka na Inštitutu za novejšo zgodovino.

 • V svojem raziskovalnem delu se posveča bilateralnim odnosom med Jugoslavijo in Poljsko v prvem desetletju po koncu druge svetovne vojne, zlasti na državni in partijski ravni. Hkrati jo zanimajo tudi številni drugi aspekti srednjeveške in novejše poljske zgodovine.

 • Leta 2015 diplomirala iz Zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z delom Ana Celjska: Ogrodje za biografijo, za katerega je prejela Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani za leto 2015.

COBISS

|> Skrij biografijo <|

mlada raziskovalka

Maja Lukanc

dr. Andrej Pančur


andrej.pancur@inz.si


Biografija >>>dr. Andrej Pančur (Trbovlje, 1971)


 • 1996-2001 mladi raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino

 • Od 2003 znanstveni sodelavec, raziskovalno se posveča gospodarski in socialni zgodovini slovenskega ozemlja v okviru habsburške monarhije v 19. stoletju, v prvi vrsti monetarni zgodovini. Hkrati se ukvarja tudi z zgodovino mednacionalnih odnosov, v zadnjem času pa še zlasti intenzivno z zgodovino Judov z ozemlja današnje Slovenije vse od njihove naselitve v 18. in 19. stoletju in do konca druge svetovne vojne.

 • Doktoriral leta 2002 na Oddelku za zgodovino Filozofske fakulteta Univerze v Ljubljani s disertacijo Monetarna politika v habsburški monarhiji in Slovenci (1848-1914).

 • Magistriral leta 1999 na Oddelku za zgodovino Filozofske fakulteta Univerze v Ljubljani s temo Gospodarski in socialni nazori v 80. in 90. letih 19. stoletja na Slovenskem.

 • 2000 štipendist na Inštitutu za evropsko zgodovino (Institut für Europäische Geschichte) v Mainzu v Nemčiji.

COBISS

|> Skrij biografijo <|

znanstveni sodelavec

dr. Andrej Pančur

dr. Jurij Perovšek

jurij.perovsek@inz.si

Biografija >>>


dr. Jurij Perovšek (Ljubljana, 1954)


 • Znanstveni svetnik. Raziskuje slovensko politično in idejno zgodovino od oblikovanja modernih političnih strank konec 19. stoletja do druge svetovne vojne. Glavni poudarek namenja politiki slovenskega liberalnega tabora ter slovenskemu narodnemu vprašanju v prvi jugoslovanski državi. Z raziskavami posega tudi na področje vojaško-civilnih odnosov med obema vojnama;

 • 2014 prejel nagrado Klio Zveze zgodovinskih društev Slovenije za najboljšo monografijo v letih 2012 - 2014;

 • 2006–2007 vodja raziskovalnega projekta Vojaško-civilni odnosi na Slovenskem med obema vojnama;
 • član Strokovnega sveta Muzeja novejše zgodovine Slovenije 2005–2016;
 • 2005-2010 docent za novejšo zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru;

 • Od 2004 vodja raziskovalnega programa Idejnopolitični in kulturni pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju, 1999–2003 vodja raziskovalnega programa Politična, idejna in kulturna zgodovina Slovencev od srede 19. stoletja do 1990;

 • Od 2004 član Znanstvenega sveta INZ;

 • 2005–2006 član Upravnega odbora Inštituta za narodnostna vprašanja;
 • 2003–2006 predsednik Upravnega odbora INZ;

 • 2000–2002 predsednik Zveze zgodovinskih društev Slovenije;
 • član Sveta Knjižnice Otona Župančiča v Ljubljani 2000–2005;
 • 2000-2005 docent za novejšo zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani;

 • 2000 prejel Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju zgodovinopisja;

 • 1995 se študijsko izpopolnjeval v ZRN kot štipendist Deutscher akademischer Austauschdienst;
 • 1993–1995 član Upravnega odbora Inštituta za narodnostna vprašanja;
 • 1988/1989 se študijsko izpopolnjeval na Institut für europäische Geschichte v Mainzu;
 •  član Sveta INZ 1986–1988;
 • 1993 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani doktoriral, 1985 magistriral, 1978 diplomiral;

 • Od 1978 zaposlen na Inštitutu za novejšo zgodovino.

COBISS

|> Skrij biografijo <|

znanstveni svetnik

dr. Jurij Perovšek

dr. Meta Remec

meta.remec@inz.si

Biografija >>>


dr. Meta Remec (Šempeter pri Gorici, 1983)


 • 2008-2014 mlada raziskovalka na Inštitutu za novejšo zgodovino

 • Od 2016 asistentka z doktoratom. Posveča se temi z naslovom "Civilizacijski proces osveščanja prebivalstva za zdravo življenje v dobi meščanstva", v okviru katere se usmerja predvsem v raziskovanje procesov civiliziranja in higienizacije ter makrobiotičnih nasvetov in navodil za zdravo življenje v dobi meščanstva.

 • Doktorirala je leta 2014 na Oddelku za zgodovino Filozofske fakulteta Univerze v Ljubljani.

COBISS

|> Skrij biografijo <|

asistentka z doktoratom

dr. Meta Remec

Marta Rendla (Ljubljana, 1974)

marta.rendla@inz.si

Biografija >>> • Zgodovinar/asistent.

 • Od 2004 do 2008 zaposlena na INZ kot strokovna sodelavka Ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) Smrtne žrtve med prebivalstvom Republike Slovenije med 2. svetovno vojno in neposredno po njej in CRP Preverjanje seznama žrtev druge svetovne vojne in neposredno po njej po matičnih knjigah. Od 2008 sodeluje v raziskovalnem programu Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 19. in 20. stoletju.

 • 2003 diplomirala iz enopredmetne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani z diplomsko nalogo »Odnos do živali in pogled na delovanje Kranjskega društva za varstvo živali 1902-1915«.

 • Od 2007/08 študentka podiplomskega študija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, z raziskovalno temo iz socialne zgodovine. Raziskuje osebni in družbeni standard- materialne in socialne pogoje življenja, njune glavne značilnosti, razvoj in pojmovanja v različnih obdobjih industrijske komunistične družbe v Sloveniji po drugi svetovni vojni.

COBISS

|> Skrij biografijo <|

asistentka

Marta Rendla

dr. Andrej Studen

andrej.studen@inz.si

Biografija >>>


dr. Andrej Studen (Celje, 1963)


 • 1988 – 2009 zaposlen na INZ, od 2003 pa petinsko tudi na FHŠ Univerze na Primorskem, kjer predava zgodovino vsakdanjega življenja.

 • Višji znanstveni sodelavec INZ. Usmerja se v raziskovanje vsakdanjega življenja, modernizacije, meščanstva, kriminala in kaznovanja, morale in alkoholizma s poudarkom na meščanski dobi.

 • Doktoriral je 1995 z disertacijo Stanovati v Ljubljani (Socialnozgodovinski oris stanovanjske kulture Ljubljančanov pred prvo svetovno vojno).

 • Študijsko se je izpopolnjeval v Historičnem seminarju pri univ. prof. dr. Hansu Jürgenu Teutebergu na Westfälische Wilhelms – Universität v Münstru (1991/92). S pomočjo avstrijskih štipendij je bil študijsko večkrat tudi na Dunaju.

COBISS

|> Skrij biografijo <|

znanstveni svetnik

dr. Andrej Studen

dr. Mojca Šorn

mojca.sorn@inz.si

Biografija >>>

dr. Mojca Šorn (Ljubljana, 1969)

 • od 2011 znanstvena sodelavka, raziskovalno se ukvarja predvsem s proučevanjem slovenske socialne zgodovine med svetovnima vojnama in med drugo svetovno vojno,.

 • od leta 2009 vodja infrastrukturnega programa Raziskovalna infrastruktura slovenskega zgodovinopisja in urednica spletnega portala Zgodovina Slovenije – SIstory,

 • v letih 1997-2007 sodelovala v inštitutskem projektu Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej,

 • doktorirala leta 2007 na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z disertacijo Življenje Ljubljančanov med nemško okupacijo.

COBISS

|> Skrij biografijo <|

znanstvena sodelavka

dr. Mojca Šorn

dr. Nina Vodopivec


nina.vodopivec@inz.si


Biografija >>>dr. Nina Vodopivec (Ljubljana, 1974)


 • Od 2006 raziskovalka z doktoratom. Raziskovalno se posveča procesom postsocialistične transformacije, predvsem načinom, kako makro spreminjanja doživljajo in jih sooblikujejo industrijske delavke in delavci. Njeno raziskovalno delo sega na področje študij spomina, spola, delavstva in dela, socialne, historične ter ekonomske antropologije in metodologije antropološkega raziskovanja. Ukvarja se tudi s programi raziskovalne infrastrukture, z digitalizacijo in oblikovanjem E-vsebin za zgodovinopisje in humanistiko.

 • Študijsko se izpopolnjuje na mednarodnih konferencah in aktivno sodeluje na mednarodnih projektih (2008-2010 Digital Research Infrastructure for Arts and Humanities, Combination of Collaborative Projects and Coordination and Support Actions — 7. evropski okvirni program: DARIAH).

 • 2006 Doktorat znanosti (socialna antropologija), ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij v Ljubljani.

 • 2001-2006: mlada raziskovalka na Fakulteti za podiplomski humanistični študij ISH v Ljubljani.

 • 1999 Univerzitetna diploma iz etnologije in kulturne antropologije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

COBISS

|> Skrij biografijo <|

znanstvena sodelavka

dr. Nina Vodopivec

dr. Marko Zajc

marko.zajc@inz.si

Biografija >>>


dr. Marko Zajc (Ljubljana, 1975)


 • Težišče njegovega raziskovanja predstavljajo idejnopolitične teme iz zgodovine 19. in 20. stoletja. Osredotoča se na razvoj nacionalizmov v Jugovzhodni in Srednji Evropi. Raziskuje slovensko-hrvaško mejo in odnose ter jugoslovanstvo pred letom 1918.

 • Publicira v znantvenih revijah in množičnih medijih. V časopisu Nedelo soustvarja poljudnoznanstveno rubriko Kocine zgodovine.

 • Od leta 2006 zaposlen na INZ.

 • Leta 2006 doktoriral s temo Slovensko-hrvaški odnosi s posebnim ozirom na slovensko-hrvaško mejo 1830 – 1918.

 • Od oktobra 2005 do konca februarja 2006 kot štipendist ÖAD (Österreichischer Austauschdienst) raziskoval na Dunaju.

 • V letih 2001 – 2005 zaposlen kot mladi raziskovalec na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani.

 • Leta 2003 magistriral s temo Problem slovensko-hrvaške meje v 19. stoletju.

 • Leta 2000 zaključil študij zgodovine in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani s temo Slovenski odmevi na protisrbske demonstracije v Zagrebu 1902.

COBISS

|> Skrij biografijo <|

znanstveni sodelavec

dr. Marko Zajc


Tajništvo

Darja Vipavc

darja.vipavc@inz.si

Samostojna strokovna sodelavka

Darja Vipavc


Računovodstvo

Anita Rus


anita.rus@inz.si

Računovodkinja

Anita Rus


Knjižnica

Damijana Bračko


damijana.bracko@inz.si

Administratorka

Damijana Bračko

Sergej Škofljanec


sergej.skofljanec@inz.si

Knjižničar

Sergej Škofljanec

Igor Zemljič


igor.zemljic@inz.si

bibliotekar specialist,
vodja knjižnice

Igor Zemljič


Pregled vodilnih delavcevRavnatelj oz. direktor

Dušan Bravničar 1959 - 1962

France Kimovec 1962 – 1967

Bogdan Osolnik 1967 – 1971

dr. Tone Ferenc 1971 – 1975

dr. France Kresal 1975 – 1979

dr. Milica Kacin Wohinz 1979 – 1983

dr. Jasna Fischer 1983 – 2005

dr. Jerca Vodušek Starič 2005 – 2008

dr. Damijan Guštin 2008 -


Predsedniki Sveta oz. Upravnega odbora inštituta

Franček Saje 1964 – 1966

Ferdo Fischer 1966 – 1967

Marjeta Adamič 1967 – 1968

dr. Jože Šorn 1968 – 1972

dr. France Kresal 1972 – 1974

dr. Milica Kacin Wohinz 1974 – 1976

dr. Tone Ferenc 1976 – 1978

dr. Jasna Fischer 1978 - 1980

dr. Janko Prunk 1980 – 1982

dr. Franc Rozman 1982 – 1984

dr. Tone Ferenc 1984 – 1986

dr. Milica Kacin Wohinz 1986 – 1992

dr. Tone Ferenc 1992 – 1996

dr. Zdenko Čepič 1996 – 2000

dr. France M. Dolinar 2000 – 2003 (v.d. predsednik)

dr. Jurij Perovšek 2003 – 2006

dr. Boris Golec 2006 - 2008

dr. Andrej Pančur 2008 - 2010

mag. Žarko Bogunovič 2010 - 2014

dr. Petra Svoljšak  2014 -

Zaposleni na Inštitutu za zgodovino delavskega gibanja oz. Inštitutu za novejšo zgodovino od 1959 do danesA - Znanstveno raziskovalni oddelek

Blaž Babič

mladi raziskovalec

2008 -2013

Jurij Bavdaž

strokovni sodelavec

1961 - 1964

dr. Dušan Biber

znanstveni svetnik

1974 - 1992

Neja Blaj Hribar

strokovna sodelavka

2016 -

Dušan Bravničar

ravnatelj

1959 – 1963

dr. Zdenko Čepič

znanstveni svetnik

1977 –

dr. Filip Čuček

znanstveni sodelavec

2008 -

Vesna Čuk

bibliotekarka

1973 - 1974

dr. Vida Deželak Barič

asistentka z doktoratom

1978 –

Dunja Dobaja

asistentka

2002 -

Pavle Dobrila

asistent

1968 - 1971

dr. Ervin Dolenc

znanstveni svetnik

1986 – 2009

dr. Tone Ferenc

znanstveni svetnik

1959 – 1965 in 1968 – 1997

Ferdo Fischer

višji strokovni sodelavec

1961 - 1971

dr. Jasna Fischer

znanstvena svetnica

1969 – 2005

dr. Aleš Gabrič

znanstveni svetnik

1987 –

dr. Jure Gašparič

višji znanstveni sodelavec

2001 -

Stana Gerk

strokovna sodelavka

1959 - 1960

dr. Bojan Godeša

znanstveni svetnik

1987 –

Boris Gombač

asistent

1974 - 1983

dr. Stanko Granda

asistent

1973 - 1978

dr. Damijan Guštin

znanstveni sodelavec

1980 –

dr. Jurij Hadalin

znanstveni sodelavec

2007 -

Nataša Hönig Miščič

mlada raziskovalka

2016 -

Dare Jeršek

asistent

1960 - 1964

dr. Milica Kacin Wohinz

znanstvena svetnica

1959 – 1993

Nataša Kandus

višja bibliotekarka

1972 – 2008

France Klopčič

višji znanstveni sodelavec

1959 - 1963


Žiga Koncilija
mladi raziskovalec2009 - 2013

Jože Krall

strokovni svetnik

1959 - 1978

Franc Krese

strokovni svetnik

1960 - 1962

dr. France Kresal

znanstveni svetnik

1963 –2000

Ivan Križnar

pomočnik ravnatelja

1960 – 1962

Ivka Križnar

strokovna sodelavka

1959 – 1960

Marija Kurnik

bibliotekarka

1961 - 1964

dr. Žarko Lazarević

znanstveni svetnik

1987 –

Janko Liška

samostojni raziskovalec

1964 - 1973

Miroslav Luštek

strokovni sodelavec

1960 - 1968

dr. Aleksander Lorenčič

znanstveni sodelavec

2007 - 2015

Maja Lukanc

mlada raziskovalka

2015 -

Irena Mazi

knjižničarka

1973 - 2003

dr. Boris Mlakar

znanstveni svetnik

1972 - 2013

dr. Eva Mally

mlada raziskovalka

2007 - 2011

Erna Muser

strokovna sodelavka

1959 - 1961

Alenka Nedog

strokovna svetnica

1959 - 1976

Željko Oset

mladi raziskovalec

2007 -2012

Bogdan Osolnik

ravnatelj

1967 - 1971

dr. Andrej Pančur

znanstveni sodelavec

1996 –

dr. Jurij Perovšek

znanstveni svetnik

1978 –

Alojz Požun

strokovni sodelavec

1960 - 1966

dr. Jože Prinčič

znanstveni svetnik

1984 –2014

dr. Janko Prunk

znanstveni svetnik

1966 – 1975, 1979 – 1992 in 1993 - 1995

Darja Ravnihar

višja bibliotekarka

1959 - 1972

dr. Meta Remec

mlada raziskovalka,
asistentka z doktoratom

2008 - 2014, 2016-

dr. Mateja Režek

znanstvena sodelavka

1995 – 2006

Marta Rendla

asistentka

2004 -

dr. Franc Rozman

znanstveni svetnik

1965 – 1994

Darinka Rusjan

strokovna sodelavka

1960 - 1962

Franček Saje

višji znanstveni sodelavec

1959 - 1966

Janja Sedlaček

mlada raziskovalka

2005 - 2014

Stane Semič

strokovni sodelavec

1959 - 1961

Nada Sfiligoj

asistentka

1961 - 1961

Julij Simončič

strokovni sodelavec

1960 -1961

Stana Simonič

knjižničarka

1960 -1972

Mile Smolinsky

strokovni sodelavec

1959 - 1963

Veruška Stanislav

raziskovalka

1977 – 1977

dr. Miroslav Stiplovšek

pripravnik

1960 - 1962

dr. Andrej Studen

znanstveni svetnik

1988 –

dr. Mitja Sunčič

asistent z doktoratom

2006 - 2014

dr. France Škerl

znanstveni svetnik

1964 - 1973

Sergej Škofljanec

knjižničar

2003 -

dr. Jože Šorn

znanstveni svetnik

1964 - 1982

dr. Mojca Šorn

znanstvena sodelavka

1997 –

Terezija Traven

višja strokovna sodelavka

1960 - 1981

mag. Tadeja Tominšek Čehulić

asistentka z magisterijem

1997 – 2016

Lilijana Trampuž

asistentka

1978 – 1992

Zorka Tribušon

strokovna sodelavka

1960 - 1962

dr. Nevenka Troha

znanstvena svetnica

1997 – 2013

dr. Anka Vidovič Miklavčič

znanstvena svetnica

1964 –1999

dr. Nina Vodopivec

znanstvena sodelavka

2006 -

dr. Peter Vodopivec

znanstveni svetnik

1999 - 2012

dr. Jerca Vodušek Starič

znanstvena svetnica

1975 – 1996 in 2005 – 2008

Mag. Peter Volasko

mladi raziskovalec

1991 – 1994

Lojze Vršnik

strokovni sodelavec

1960 – 1961

Marko Zajc

znanstveni sodelavec

2007 -

Štefka Zadnik

višja strokovna sodelavka

1961 – 1988

Božidar Zakrajšek

strokovni sodelavec

1974 – 1983

Igor Zemljič

višji bibliotekar

1999 -B-Arhiv

Marjeta Adamič

višja arhivistka

1960 - 1992

Marija Bravničar

arhivistka

1964 - 1969

Marjeta Čampa

bibliotekarka specialistka

1974 - 1992

Marjan Čeh

arhivski pomočnik

1960 - 1961

Metka Gombač

arhivistka

1975 – 1992

Slavka Gorjan

arhivska svetovalka

1959 - 1972

Marjeta Hauptman

mikrografka

1962 – 1992

Mirjana Jadreško

arhivistka

1975 – 1992

Miran Kafol

arhivist

1974 – 1978

Nada Kobal

višja arhivistka

1965 – 1992

Marija Knez Bergant

arhivarka

1960 - 1964

Metka Lavrič

kustos

1961 - 1962

Ivanka Medved

arhivska manipulantka

1961 – 1961

Pavla Mrdjenovič

arhivistka

1979 – 1992

Cvetka Novak

arhivska pomočnica

1961 - 1962

Marija Oblak Čarni

višja arhivistka

1959 - 1974

Zdenka Preatoni

arhivska svetovalka

1959 - 1966

Sonja Reisp

dokumentalistka

1964 – 1993

Hubert Schara

arhivski strokovni sodelavec

1959 – 1990

Ema Škrabar

arhivska pomočnica

1959 – 1960

Vinko Vrabec

arhivski manipulant

1965 - 1987

Matija Žgajnar

arhivist

1959 - 1962

C-Ostali zaposleni

Nadja Božnar

strojepiska

1964 - 1969

Damijana Bračko

pisarniški referent

1978 -

Dragica Bradeško

referentka

1959 - 1964

Milan Brezovar

višji referent

1959 - 1962

Matilda Brinovec

snažilka

1961 - 1961

Jožica Brodnik

strojepiska

1961 - 1985

Janez Černe

čuvaj

1961 - 1962

Dragica Černec

pisarniška referentka

1959 - 1962

Ana Černec

snažilka

1960 - 1961

Helena Ceglar

snažilka

1973 - 1986

Erna Črnologar

administratorka

1959 - 1969

Nina Čuden

tajnica

1990 - 1996

Danilo Čuk

pisarniški referent

1960 - 1962

Janez Dimec

hišnik

1961 - 1965

Marjeta Dimic

fotografska pomočnica

1962 - 1990

Gvido Dolenc

višji referent

1961 - 1962

Breda Drol

referentka

1959 - 1977

Irena Dular

tajnica

1986 - 1990

Angelca Ficko

fotografska pomočnica

1960 - 1961

Leopold Gornik

hišnik

1981 - 1987

Pavla Grmek

računovodja

1959 - 1965

Edi Grzetič

knjigovodja

1965 - 1969

Antonija Gulič

pisarniški referent

1960 - 1962

Milena Hribar

snažilka

1959 - 1963

Ančka Jager

višja referentka

1959 - 1960

Nataša Jenko

strojepiska

1959 - 1962

Li An Jesenovec

tajnica

2000 - 2001

Antonija Kastelic

strojepiska

1979 - 1980

Marija Kastelic

snažilka

1987 - 1990

Anton Klančnik

fotografski pomočnik

1960 - 1961

Anton Klenovšek

sekretar

1980 - 1980

Marija Klinec

snažilka

1965 - 1977

Amalija Klobučar

snažilka

1963 - 1964

Tajca Koruza

samostojna strokovna sodelavka

2000 - 2014

Ljudmila Krese

konservator

1959 - 1962

Marjana Krivec

računovodja

1997 - 2006

Vinko Knez

računovodja

1964 - 1967

Mila Komel

referentka

1959 - 1960

Andrej Koren

strojepiska - knjigovodja

1980 - 1985

Marija Korenč

strojepiska

1959 - 1960

Erika Kramar

strojepiska

1959 - 1963

Jože Kramer

višji referent

1959 - 1962

Milena Kranjc

računovodja

1962 - 1963

Ana Kušar

snažilka

1963 - 1963

Jožefa Leben

snažilka

1959 - 1960

Stanislav Logonder

čuvaj

1960 - 1961

Anica Madžeral

snažilka

1965 - 1968

Katarina Majcen

pisarniška referentka

1960 - 1962

Alojz Marinko

hišnik

1980 - 1981

Olga Marolt

strojepiska

1962 - 1968

Ana Mastnak

snažilka

1972 - 1973

Dragica Medved

administratorka

1960 - 1963

Leopold Mendaš

sekretar

1964 - 1965

Frančiška Mestek

snažilka

1961 - 1962

Rado Mihevc

referent

1960 - 1962

Slavka Mihevc

višji referent

1960 - 1962

Filip Mikuš

referent

1961 - 1962

Nada Milačič

višja referentka

1960 - 1961

Alojzija Mlakar

referentka

1959 - 1962

Izidor Mole

čuvaj

1969 - 1971

Terezija Možina

snažilka

1959 - 1964

Alojz Nadu

čuvaj

1961 - 1962

Anica Novak

strojepiska

1961 - 1962

Marijana Novak

snažilka

1960 - 1960

Tanja Novak

snažilka

1986 - 2002

Gospa Novaković

snažilka

1972 - 1983

Vida Obranović

strojepiska

1974 - 1979

Miha Parkelj

hišnik

1959 - 1973

Slavica Petrič

pisarniška referentka

1960 - 1961

Anton Pezdirc

čuvaj

1960 - 1962

Justina Pintar

snažilka

1959 - 1965

Jožica Pogačnik

sekretarka

1980 - 1982

Matija Pohar

čuvaj

1981 - 1981

Alojzija Pozvek

snažilka

1964 - 1965

Albert Pucelj

hišnik

1987 - 1990

Frančiška Pušljeta

snažilka

1960 - 1962

Miroslava Rant

sekretarka

1982 - 1991

Jožefa Repar

snažilka

1977 - 1986

Ivan Rozman

sekretar

1968 - 1970

Anita Rus

računovodja

2004 -

Ciril Setničar

referent

1960 - 1961

Pavla Setničar

snažilka

1968 - 1971

Helena Skulj

samostojna raziskovalka

1964 - 1965

Zlata Sluga

pisarniški referent

1959 - 1962

Eva Sokol

snažilka

1963 - 1967

Bojan Spreizer

fotografski mojster

1960 - 1960

Fani Starič

snažilka

1960 - 1961

Majda Stefančič

administratorka

1959 - 1961

Erna Šenk

strojepiska

1960 - 1962

Jože Šimic

čuvaj

1959 - 1963

Slavica Šimunovič

tajnica

1977 - 1978

Rado Škraba

sekretar

1970 - 1974

Danilo Šolar

sekretar

1974 - 1980

Cijan Štoka

fotografski mojster

1960 - 1962

Marija Štrukelj

strojepiska

1959 - 1961

Safka Šukić

snažilka

1969 - 1970

Francka Tavčar

računovodja

1967 - 1990

Alojz Trampuž

pisarniški referent

1959 - 1963

Jakobina Trček

pisarniška referentka

1959 - 1963

Milena Trčelj

tajnica

1964 - 1975

Veronika Turk

snažilka

1962 - 1962

Slavomir Vajt

fotografski pomočnik

1961 - 1965

Rozalija Verbič

administratorka

1960 - 1972

Darja Vipavc

knjigovodja -

samostojna strokovna sodelavka

2008 -

Ivanka Vipotnik

pisarniška referentka

1960 - 1962

Franc Vrhunc

hišnik

1959 - 1962

Janez Vrhovec

sekretar

1965 - 1967

Janez Zadnik

čuvaj

1969 - 1969

Slavko Zajec

čuvaj

1962 - 1962

Vinko Železnikar

kurir

1964 - 1966
- Kongresni trg 1, Ljubljana Tel.:01 200 31 20 | Vizitka | Pravno obvestilo